Oferta formativa

Resolució de Conflictes

Formació SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

Codi A102-17

Dates presencials

Dimarts i dijous 28 de setembre, 3, 5, 10, 17, 19, 24, 26, 31* d'octubre 2017. (*31 d'octubre 17,30 - 19,30).

Horari

De 17'30 a 21'00

Hores

30 h

Lloc de realització

Escola Efa

C/ Vallirana 69 baixos, 2a
08006 Barcelona

Impartit per:

Clara Vergés, psicòloga, assessora, coach  i formadora.

Núria Garcia, pedagoga, psicopedagoga i experta en educació emocional.

Dirigit a:

Persones que volen desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Continguts:

1.    El procés de la comunicació i la resolució de conflictes

a.    La comunicació interpersonal
b.    Tipus de comunicacions
c.    La comunicació eficaç
d.    Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.

2.    Resolució assertiva dels conflictes

a.    Conflictes que ens envolten i la seva gestió
b.    Habilitats per a una comunicació eficaç
c.    Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge
d.    L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la
e.    Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les

3.    Empatia: habilitat per resoldre conflictes

a.    Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç
b.    Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la
c.    Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia
d.    Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts
e.    Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
f.    Els diferents tipus de conflicte

4.    Metodologia per resoldre conflictes

a.    Metodologia efectiva per a resoldre conflictes
b.    La mediació i la negociació
c.    Com arribar a acords favorables

5.    Els estils de negociació

a.    Models de negociació: negociació per posició, negociació per principis i negociació per situació
b.    Fases de la negociació
c.    Preparació de la negociació
d.    Definició dels objectius: anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions

Objectiu:

  • Comprendre la naturalesa dels conflictes.
  • Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions.
  • Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictives.
  • Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.
  • Potenciar la utilització de la modificació i la negociació per arribar a acords favorables.
  • Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
  • Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l’estratègia més adient.
  • Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les hores del curs, en aquest cas, mínim 22.5 hores de les 30 hores totals. Serà imprescindible assistir en el moment en que es realitzi la prova d’avaluació per poder superar la formació.

Més informació

Telèfon: 934 180 257
(matins: de dilluns a divendres de 10'00 a 14'00; tardes: dimarts i dijous de 16'00 a 18'00).

Correu electrònic: info@escolaefa.cat

Inscriu-te aquí