Atenció a la diversitat: Dislèxia

  Online Eines i recursos educatius

Dates online

Del 27/09/2021 al 24/10/2021

Hores online

20 h

Preu

115 €

Preu socis

90 €

Descripció:

La dislèxia o trastorn específic de la lectura és una paraula que estem sentint en els darrers anys i que encara requereix de la nostra atenció per poder acompanyar a les persones amb dislèxia.

El sistema educatiu està molt basat en la lecto-escriptura, què succeeix quan les dificultats es presenten en aquesta àrea?
Com se senten les persones, com ho resolen?
I el seu entorn, sap abordar-ho?
En aquesta formació pots actualitzar-te i contribuir!

Dirigit a:

Totes les persones interessades en l'educació, i l'escola inclusiva. 

Continguts:

1. Detecció i avaluació

 • Definició
 • Origen
 • Comorbiditat
 • Símptomes

2. Detecció i avaluació

 • Avaluació de les habilitats davant la lectura
 • Diagnòstic
  •    Proves
  •    En quin moment?

 3. Intervenció

 • 3.1 Psicoeducació
  •    Autoestima
 •  3.2 Intervenció psicopedagògica
  •  Conciència fonològica
  •  Fonema – grafema
  •  Lectura
  •  Ortografia
  •  Comprensió lectora

4. Eines

 • Lectura
 • TIC

5. Casos pràctics i avaluació

Objectius:

 • Conèixer la simptomatologia de la dislèxia
 • Identificar factors de risc al voltant de la dislèxia
 • Obtenir una visió actual de la dislèxia
 • Conèixer els recursos utilitzats en la intervenció psicopedagògica

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través del correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs i qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Atenció a la diversitat: Dislèxia

Eines per acompanyar a les persones amb dislèxia

Inscriu-te aquí

Codi

EF070-21

Impartit per

Núria García, pedagoga, psicopedagoga, formadora i especialista en atenció a la diversitat. 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat