Edició i tractament d’imatges

  Online Comunicació i màrketing

Dates online

Del 2 al 21 de març del 2021

Hores online

15 h

Preu

60 €

Preu socis

50 €

Descripció:

Vols iniciar-te en l'edició i tractament d'imatges per millorar la teva comunicació a través de les xarxes socials i crear material gràfic que impacti, inscriu-te en aquest curs, aprendràs les funcions bàsiques de l'Adobe Photoshop Express i el Canva.

Dirigit a:

Membres d'empreses i entitats del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural amb coneixements bàsics d’informàtica, i qualsevol persona que volgui millorar o adquirir coneixements en el tractament d’imatges i en l’elaboració de peces de comunicació gràfica mitjançant aplicacions gratuïtes.

Continguts:

 1. Conceptes de comunicació gràfica
 2. Fonaments de disseny.
 3. Imatges i drets d’autor.
 4. Tendències.
 5. Obtenció d’imatges per a il·lustrar informació.
 6. Tria d’imatges i característiques.
 7. Tractament i retoc d’imatges amb eines digitals amb Adobe Photoshop Express.
 8. Procés de disseny.
 9. Funcionament del Canva (web i app) i disseny de peces comunicatives.
 10. Ús de plantilles.
 11. Disseny per a impremta (cartells, fulletons).
 12. Disseny per a dispositius (web, xarxes socials).

Objectius:

 • Comprendre el disseny gràfic i el tractament d’imatges com un acte comunicatiu.
 • Aprendre a planificar la comunicació segon allò que volem transmetre.
 • Conèixer els fonaments de disseny gràfic per a tenir criteris d’estètica i comunicació efectiva.
 • Conèixer les necessitats comunicatives.
 • Conèixer les característiques tècniques de les imatges.
 • Conèixer com funciona i les utilitzats de l’aplicació Adobe Photoshop Express.
 • Conèixer el procés de disseny, des de l’encàrrec a l’execució.
 • Conèixer com funciona i les utilitats de l’aplicació Canva.

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h.

 La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Edició i tractament d’imatges

Edició d'imatges per a la promoció de projectes socioculturals

Inscriu-te aquí

Codi

EF041-21

Impartit per

Jordi Padró

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat