Excel 2016 nivell Intermig

  Online Gestió empresarial

Dates online

Del 1 de desembre del 2020 al 5 de gener del 2021

Hores online

25 h

Preu

184 €

Preu socis

157 €

Descripció:

Descripción de funciones intermedias de la hoja de cálculo Microsoft Excel 2016, como la utilización de fórmulas, funciones y gráficos en los libros de Excel. También se muestran aspectos relativos a la edición de hojas y al formato de las celdas, la relación de Excel e Internet, para colocar los datos de una hoja de cálculo en una página web, así como matrices y referencias externas.

Dirigit a:

Totes les persones que volen aprendre més sobre l'excel com eina de control, planificació i organització a la feina.

Continguts:

Introducción y objetivos del nivel intermedio
Presentación del módulo formativo Excel Intermedio. Se introducen las lecciones que componen este módulo, indicando los objetivos de aprendizaje identificados. Contenido: 1. Introducción. 2. Objetivos.

Fórmulas
Utilización de las fórmulas en la hoja de cálculo Excel: cómo se escriben, operadores, cómo se hace referencia a otras celdas de la misma o de otras hojas, uso de referencias relativas, absolutas y mixtas, cómo se copian y pegan fórmulas que contienen referencias. Finalmente, se describe el uso de nombres de celdas o rangos en las fórmulas. Contenido: 1. Qué son las fórmulas. 2. Referencias a celdas. 3. Referencias a otras hojas. 4. Mover y copiar fórmulas. 5. Nombres en las fórmulas.

Funciones
Descripción y utilización de las funciones existentes en la hoja de cálculo Excel: introducción de funciones, funciones sugeridas por Excel, funciones anidadas, así como insertar referencias en las funciones. Contenido: 1. Qué son las funciones. 2. Suma automática. 3. Insertar una función. 4. Insertar referencias. 5. Funciones anidadas.

Formato avanzado de celdas
Se describen varias opciones avanzadas en cuanto al formato de las celdas en la hoja de cálculo Excel: formato de números, formatos personalizados y aplicación de un estilo a una celda. Contenido: 1. Formatos de número. 2. Formatos personalizados. 3. Estilos de celda. 4. Buscar por formato.

Temas y formato condicional
Describe la utilización de temas y formato condicional para modificar el formato de las celdas de la hoja de cálculo Excel. También se explica la manera de insertar dibujos e imágenes en las hojas de Excel. Contenido: 1. Trabajar con temas. 2. Aplicar formatos condicionales. 3. Formato condicional avanzado. 4. Insertar dibujos e imágenes.

Edición de hojas
Se explican opciones avanzadas sobre la edición o modificación de hojas de cálculo de Excel: pegado especial, ocultar filas, columnas u hojas y organización de las hojas en paneles. También se describe el modo de comparar libros en paralelo. Contenido: 1. Pegado especial. 2. Organizar con paneles. 3. Ocultar filas, columnas y hojas. 4. Comparar libros.

Crear gráficos
Creación y modificación de gráficos en una hoja de cálculo de Excel, basados en los datos existentes en la misma. Contenido: 1. Introducción. 2. Creación del gráfico. 3. Cambiar el aspecto. 4. Elementos del gráfico. 5. Formato de elementos. 6. Añadir datos.
 
Colocar datos en la Web
Describe cómo podemos insertar hipervínculos en las hojas de cálculo de Excel para navegar entre ellas. Además, se estudian opciones disponibles en Excel para la colocación de los libros u hojas de cálculo en la web y la exportación a otros formatos de archivo, como PDF o XPS. Contenido: 1. Insertar hipervínculos. 2. Moverse entre los vínculos. 3. Guardar como página web. 4. Otros formatos de archivo.

Matrices y referencias externas
Trabajo con formulas matriciales (que devuelven varios valores a la vez) en una hoja de cálculo de Excel, estudiando el uso de constantes matriciales en ellas. También se analiza el trabajo con referencias externas (o vínculos) entre distintos libros de Excel. Contenido: 1. Fórmulas de matriz. 2. Constantes matriciales. 3. Referencias externas (vínculos). 4. Trabajo con referencias externas

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. 
Cada participant, dins dels límits d’inici i finalització del total del curs podrà realitzar les activitats en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma.  

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts. 

Materials pedagògics d’alta qualitat 100% interactius
Activitats pràctiques i enfocades a l’aprenentatge actiu. 
Manual de cada exercici pràctic i la solució per poder veure tot el procediment.

La formació i materials d'aquest curs seran en CASTELLÀ.

Inscriu-te aquí

Excel 2016 nivell Intermig

Formació pràctica per treure el suc a l'eina

Inscriu-te aquí

Codi

E142-20

Impartit per

Angel Muñoz, responsable de Teleformació i Tutorizació de plataformes online.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat