Higiene i manipulació d'aliments. Recomenacions Covid-19

  Online Salut

Dates online

Del 09/05/2022 al 22/05/2022

Hores online

4 h

Preu

45 €

Preu socis

35 €

Descripció:

Qualsevol persona que treballi manipulant aliments, ja sigui cuinant-lo o servint-lo, ha de conèixer i aplicar la normativa actual. Durant el curs aprofundiràs en les pautes per treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions.

Dirigit a:

Treballadors/es de menjadors escolars, cuines col·lectives, empreses alimentàries i totes aquelles persones que tinguin un contacte directe o indirecte amb aliments.

Continguts:

1.Els aliments

  • Tipus d’aliments
  • Contaminació microbiana dels aliments

2.Manipulació i higiene alimentària

  • Higiene del manipulador
  • Higiene del local
  • Pràctiques higièniques per a la manipulació d' aliments

3.Legislació alimentària aplicable

  • Normativa actual genèrica
  • Aliments al·lèrgens i intoleràncies

Objectius:

  1. Conèixer els tipus d'aliments i la contaminació a què són susceptibles
  2. Aprendre pautes d'higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions
  3. Conèixer la normativa en matèria d'alimentació i altres problemes relacionats amb l'alimentació no derivats de contaminacions com alèrgies i intoleràncies

 

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Higiene i manipulació d'aliments. Recomenacions Covid-19

Per treballar de manera segura i evitar contaminacions

Inscriu-te aquí

Codi

F.O.019.01-22

Impartit per

Anna Burgues, Dietista-Nutricionista amb àmplia experiència i responsable de IADIN* (Institut d'Assessorament Dietètic i Nutricional).

*Membre del Col·legi Professional de Dietistes-Nutricionistes (CODINUCAT); Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears; Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas, FED-N.

 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat