Resolució de conflictes

  Online Eines i recursos educatius

Dates online

Del 24 de novembre del 2020 al 5 de gener del 2021

Hores online

30 h

Preu

115 €

Preu socis

90 €

Dirigit a:

Persones que volen desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Continguts:

1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes

1.1 La comunicació interpersonal
1.2 Tipus de comunicacions
1.3 La comunicació eficaç
1.4 Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes

2. Resolució assertiva dels conflictes

2.1 Conflictes que ens envolten i la seva gestió
2.2 Habilitats per a una comunicació eficaç
2.3 Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge
2.4 L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la
2.5 Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les

3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes

3.1 Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç
3.2 Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la
3.3 Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia
3.4 Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts
3.5 Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
3.6 Els diferents tipus de conflictes

4. Metodologia per resoldre conflictes

4.1 Metodologia efectiva per a resoldre conflictes
4.2 La mediació i la negociació
4.3 Com arribar a acords favorables

5. Els estils de negociació

5.1 Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació
5.2 Fases de la negociació
5.3 Preparació de la negociació
5.4 Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions

Objectius:

  • Comprendre la naturalesa dels conflictes.
  • Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions.
  • Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictives.
  • Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.
  • Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables.
  • Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
  • Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més adient.
  • Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través del correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs i qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Resolució de conflictes

Millora habilitats i destreses per resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia

Inscriu-te aquí

Codi

E131-20

Impartit per

Gemma Ros, Psicòloga i especialitzada en l'Atenció a les Persones i la Gestió d’Equips de Treball. Sempre ha treballat dins l’àmbit social. Fa formació en el món del Lleure i de l’Educació des de fa més de 15 anys.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat