Acció cultural per a la transformació social

  Online   Subvencionat Gestió Cultural

Dates online

Del 20/06/2023 al 30/07/2023

Hores online

30 h

Descripció:

Els reptes i les emergències a les quals hem de donar resposta actualment comporten la necessitat de replantejar la noció de creació cultural cap a una dimensió més social. Les institucions culturals actuals no poden quedar al marge d’una societat que s’interroga, es qüestiona i es replanteja nous models de creació i de comunicació per tal de donar resposta a les diverses crisis que patim.

Però si volem incentivar la participació hem de treballar en l’acompanyament. No podem obrir les portes dels nostres centres culturals i esperar que les coses passin, sinó que cal ser agents de canvi i preguntar-nos constantment: Què espera la ciutadania de nosaltres? Què necessita resoldre? Com pot la producció cultural ser un canal i un mitjà d’expressió d’aquestes necessitats?

En l’era de l’anomenada “societat líquida”, els models de centres culturals com a contenidors de serveis estancs i desconnectats entre sí han deixat de tenir sentit. Aquest curs es basa en una aposta ferma per la cultura i l’educació com a xarxa, com a tàndem. Un tàndem amatent a la diversitat i al foment del pensament crític i una aposta ferma per la transformació cap a una societat més justa.

També et permetrà l’acreditació de competències professionals, ja que està vinculada a les següents unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:

 • UC1431_3: Gestionar activitats culturals
 • UC1432_3: Programar i dinamitzar projectes culturals amb les xarxes associatives culturals, cíviques i social

Dirigit a:

Professionals o futurs professionals del patrimoni cultural, educadors/es de museus, monitors/es, docents i totes les persones interessades en la cultura, el patrimoni i l'educació.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms. Aquesta convocatòria no contempla la participació de persones treballadores de l'administració.

Continguts:

 1. Mòdul 1. El sentit de la cultura al segle XXI (5h)
  • Què entenem per cultura?
  • Raonaments ètics sobre cultura 
  • La cultura i el consum de masses
  • Cultura, memòria i identitat
 2. Mòdul 2. Els equipaments culturals a l’actualitat (5h)
  • Què és un equipament cultural?
  • Història, tipologia i funcions d’equipaments
  • Un nou model: cap a la hibridació dels espais i la gestió en col·laboració
 3. Mòdul 3. L’agenda 2030 aplicada al sector cultural (5h)
  • Objectius de desenvolupament sostenible (ods)
  • Drets culturals
  • Equitat, igualtat, accessibilitat en matèria de cultura
 4. Mòdul 4. Cultura i educació: una parella indispensable (10h)
  • Francesco Tonucci i la seva ciutat dels infants 
  • Cap a una ciutat educadora 
  • La participació ciutadana 
  • Nous públics: com detectar-los, com activar-los 
 5. Mòdul 5. Casos d’èxit en projectes culturals i educatius transformadors (5h)

 

Aquesta acció formativa està vinculada a les Unitats de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:
UC1431_3: Gestionar activitats culturals
UC1432_3: Programar i dinamitzar projectes culturals amb les xarxes associatives culturals, cíviques i social

 

 

Objectius:

Generals

 • Reflexionar sobre l’ús i el paper que la Cultura en els nostres dies per influir en la transformació social.
 • Replantejar l’ús de l’espai públic en matèria de polítiques culturals.
 • Replantejar la creació d’espais culturals híbrids, participats, acollidors i amatents a les necessitats de tothom.
 • Repensar la governança dels espais culturals en clau col·laborativa, seguint la premissa d’una educació holística i d’una convivència pacífica.

 

Específics

 • Identificar la tipologia de centre cultural.
 • definir-ne els usos i possibilitats a través d’un informe que contempli: descripció de l’equipament, usos, públic usuari, públic no usuari, fortaleses i mancances, oportunitats de futur.
 • Conèixer el funcionament dels processos de participació per a la millora de la gestió d’espais culturals.
 • Dissenyar un projecte cultural que minimitzi mancances socials: descripció de la necessitat i una acció concreta per resoldre-la).
 • diagnosticar els punts forts i els punts febles d’un projecte cultural per dissenyar una proposta de millora.
 • Incorporar un enfocament sostenible, que permeti la utilització de criteris i indicadors de sostenibilitat als projectes culturals.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per a l’alumne/a de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumnat i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina o el rebut d'autònoms, segons el cas particular. Aquesta convocatòria no contempla la participació de persones aturades ni treballadores de l'administració.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne/a no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Acció cultural per a la transformació social

Inscriu-te aquí

Codi

AM.23.1.1-23

Impartit per

Helena Minuesa. Tècnica de cultura al Centre d'Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona. Llicenciada en Humanitats i Màster en Gestió del patrimoni cultural. Promotora de projectes per a la democratització de la cultura.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat