Altes capacitats: Intervenció educativa

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 10/01/2023 al 19/02/2023

Hores online

30 h

Descripció:

L’educació equitativa i de qualitat, parteix de la base que cada criatura és diferent i cal donar-li una resposta personalitzada i també de qualitat. 

Aquesta formació vol suprimir barreres per a l’aprenentatge i la participació. Aprenentatge on desenvoluparem el seu potencial, i participació on desenvoluparem la seva part social i emocional.

Dirigit a:

Totes les persones interessades en l'educació, i l'escola inclusiva. 

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

  1. Què entenem per altes capacitats
  2. Detecció a l'aula i avaluació psicopedagògica - La detecció a l'aula - Avaluació psicopedagògica
  3. Models d'intervenció i estratègies per utilitzar a l'aula

Objectius:

  • Delimitar el concepte d'altes capacitats.
  • Oferir una base teòrica sobre la qual poder fonamentar els recursos pedagògics apropiats.
  • Dotar als participants d'estratègies de detecció d'alumnes amb altes capacitats.
  • Oferir estratègies educatives globals i concretes per optimitzar el procés d'aprenentatge dels alumnes amb altes capacitats a l'escola ordinària.
  • Oferir pautes sobre com atendre i orientar a les famílies d'aquests alumnes.
  • Proporcionar bibliografia especialitzada i rigorosa, així com informació sobre centres d'atenció a persones amb altes capacitats les diferents comunitats espanyoles.
  • Poder resoldre els dubtes concrets que puguin manifestar els participants.

 

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Altes capacitats: Intervenció educativa

Eines per desenvolupar el potencial i fomentar la participació dels infants amb AC

Inscriu-te aquí

Codi

S2

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assesora, coach  i formadora.

 

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat