Dinamització socioeducativa i benestar emocional

  Online   Subvencionat   Formació reconeguda com a Formació Permanent pel professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Eines i recursos educatius

Dates online

Del 19/12/2023 al 28/01/2024

Hores online

30 h

Descripció:

Tothom parla de l'imprescindible del treball en equip, però, què passa quan hem de lidiar amb conflictes interns, canvis laborals importants, pèrdues, falta de comunicació, esgotament emocional, manca de recursos, entre d'altres?

En aquestes situacions es posa en relleu reconèixer les emocions de les persones amb les quals treballem i fomentar el diàleg.

Aquest curs és una oportunitat professional per enriquir les teves habilitats en la dinamització de grups; tractarà eines pràctiques que contemplen la vessant emocional, inherent en qualsevol relació humana.

Explorareu tècniques que ajuden a comprendre, expressar i gestionar les emocions d'una manera més saludable, fomentant la participació activa i la cohesió social amb l'objectiu de contribuir positivament al benestar emocional tant en l'àmbit personal de les persones amb les quals treballeu, com en termes grupals.

I tu, et preguntes si ets o series un/a bon/a líder?

Dirigit a:

  • Professionals de l'educació: per crear un entorn d'aprenentatge més saludable i inclusiu.

  • Professionals de la salut mental: per millorar la seva capacitat per a treballar amb grups i fomentar la salut emocional.

  • Treballadors socials: per donar un millor suport i acompanyar a les persones en situació de vulnerabilitat.

  • Líders i gestors d'equips: per millorar la cohesió d'equip i la gestió de conflictes.

  • Directors/es i monitors/es de lleure: per desenvolupar habilitats socials, emocionals i de gestió de conflictes.

Persones treballadores ocupades amb el centre de treball a Catalunya i/o aturades.

Continguts:

Mòdul 1. Tècniques de gestió de grups

1.1 Estils comunicatius

1.2 Assertivitat

1.3 Tipus de lideratge

1.4 Estrès i estils d'afrontament

1.5 Empatia

Mòdul 2. Educació emocional

2.1 Emocions bàsiques

2.2 Emocions i pensaments

2.3 Falses creences

2.4 Distorsions cognitives

Mòdul 3. Autogestió emocional

3.1 Identificació emocional

3.2 Expressió emocional

3.3 Gestió emocional

3.4 Autolideratge

3.5 Estats d'ànim i necessitats

Mòdul 4. Ecologia emocional

4.1 Gestió emocional sostenible

4.2 Energies renovables i energies reciclables

4.3 Fonts energia neta i contaminant

4.4 Influència dels entorns no sostenibles en l’estat anímic

4.5 Relació sostenible amb la natura com a mesura  d’autocura

 

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:

UC1867_262 - Actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques evolutives de la infància i la joventut

Objectius:

Objectius generals:

·         Donar eines per gestionar grups en l’entorn de dinamització sociocultural.

·         Promoure el benestar personal dins l’àmbit laboral.

·         Fomentar l’autogestió emocional.

 

Objectius específics:

·         Aprendre tècniques de dinamització per a grups petits i grans.

·         Gestionar grups d'edat homogenis i heterogenis.

·         Conèixer estratègies bàsiques de mindfulness.

·         Aprendre tècniques de relaxació.

·         Identificar estils comunicatius.

·         Conèixer eines de resolució de conflictes.

·         Aprendre metodologies d’autolideratge.

Metodologia:

L'organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar l'informe de vida laboral, el rebut d'autònoms o el document DONO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Dinamització socioeducativa i benestar emocional

Inscriu-te aquí

Codi

AM.23-4.1-23

Impartit per

Tània Muelas

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat