Educació inclusiva: Autisme

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 21/03/2023 al 07/05/2023

Hores online

35 h

Descripció:

La intervenció educativa te una gran rellevància en l'evolució dels infants diagnosticats amb algun trastorn de l'espectre autista (TEA), des de l'educació podem contribuir activament en el seu desenvolupament i benestar. Les persones diagnosticades amb algun trastorn de l'espectre autista (TEA) precisen d'una metodologia adaptada, reforç escolar i adaptació del currículum escolar.

Hi ha diverses teràpies i intervencions conductuals dissenyades per ajudar amb els trets característics específics i aportar una millora substancial en la qualitat de vida dels infants diagnosticats amb TEA; partint de que els trastorns de l'espectre autista no tenen cura, perquè no són cap malaltia.

Dirigit a:

Persones que treballen com a docents, mestres, professorat, monitoratge de lleure, vetlladores, monitores de suport, educadores socials... i professionals de l'educació.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Introducció

 • Què és l'autisme?
 • Simptomatologia i graus.
 • Causes de l'autisme.
 • Característiques de l’autisme: motriu, emocional, comunicatiu, social i cognitiu.
 • Trastorns associats al autisme (comorbiditats).
 • Detecció i diagnòstic de l’autisme.

2. Neurodesenvolupament.

3. Avaluació Psicològica.

4. Orientació a la família.

5. Àrea educativa (escolar):

 • Metodologies d’aprenentatge.
 • Sistemes de comunicació augmentativa (pictogrames).
 • Activitats segons objectius i ús dels centres d’interès de la persona amb autisme.
 • L’anticipació: recurs necessari en la quotidianitat escolar i fora d’ella (colònies, sortides...).
 • Activitats a realitzar segons les necessitats, dificultats i potencialitats de la persona amb autisme.
 • Col·laboració amb l’entorn social (pares i mares, família extensa, amistats, professionals externs a l’escola, etc.).
 • Relacions en l'entorn social: com ajudar-los a gestionar les relacions socials i millorar la socialització.
 • L’ús de les TIC i les Apps.
 • El joc com a eina de socialització i treball de les habilitats i capacitats.
 • Ús de programes gratuïts per crear material per l’alumnat amb TEA (exemple: canva).
 • Adaptacions curriculars significatives i no significatives (metodològiques).

6. Intervenció i necessitats psicopedagògiques i educatives.

Objectius:

 • Saber identificar l’alumne i l’alumna amb autisme.
 • Saber orientar la pràctica professional a l’alumnat amb TEA en el marc de l’educació inclusiva.
 • Conèixer i dotar d’estratègies que afavoreixin l’atenció a l’alumnat amb TEA.
 • Obtenir recursos per atendre les necessitats psicoeducatives de l’alumnat dins l’aula ordinària.
 • Obtenir recursos per atendre a les famílies de l’alumnat amb TEA.
 • Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament i el seu procés educatiu.
 • Aprendre a orientar a la família del alumne i l’alumna amb autisme.

 

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Educació inclusiva: Autisme

Recursos, eines i tècniques per treballar amb infants diagnosticats amb el Trastorn de l'Espectre Autista.

Inscriu-te aquí

Codi

S11.3-23

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assesora, coach  i formadora.

Núria García, pedagoga i psicopedagoga experta en educació emocional.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat