Formació en igualtat i prevenció de l'assetjament

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 23/05/2023 al 11/06/2023

Hores online

15 h

Descripció:

La prevenció de l’assetjament i la defensa de la igualtat de persones en l’entorn laboral és responsabilitat de tothom, per això és important comptar amb estratègies i instruments que faciliten la incorporació de les polítiques d’igualtat a les empreses.

Això permetrà tenir unes bases sòlides perquè si hi ha persones afectades, se sentin lliures per iniciar un procediment intern de denúncia i se sentin acompanyades, sense patir algun risc de ser revictimitzades. Aquest curs t’ajudarà a fer-ho possible.

Dirigit a:

Professionals de RRHH, responsables del benestar dels seus equips i les persones de referència dels protocols de prevenció de l’assetjament.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

 1. Introducció
  • Marc legal: Llei Orgànica 3/2007 i Llei 17/2015
  • Situació de les dones i els homes al mercat de treball. Anàlisi estadístic actualitzat
 2. Conceptes
  • Sexe i gènere
  • Igualtat d’oportunitats
  • Segregació horitzontal i segregació vertical
  • Bretxa salarial
  • Temps de treball, usos del temps i coresponsabilitat.
  • Conciliació de la vida laboral, familiar i personal
 3. Estratègies i instruments que faciliten la incorporació de les polítiques d’igualtat a les empreses
  • Els plans d'igualtat a les empreses
  • La negociació col·lectiva dels plans d’igualtat a l'empresa
  • Llenguatge no sexista
  • Formació en matèria d’igualtat
 4. Prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
  • Conceptes: assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
  • Com prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa
  • Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe

Objectius:

 • Conèixer els principals conceptes, eines i estratègies al voltant de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes al treball.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el tutor es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs, i aquest resondrà en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Formació en igualtat i prevenció de l'assetjament

Inscriu-te aquí

Codi

T8.2-23

Impartit per

Júlia Altés. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració a l’Universitat Pompeu Fabra amb Màster en Acció Humanitària Internacional i ONG a l’Université Paris XII-UPEC. En els últims anys s'ha dedicat, tant des de l'administració pública com des del tercer sector social, a projectes i polítiques socials, educatives i d’igualtat, amb especialitat en l’àmbit del gènere i dels usos del temps.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat