Vetllador/a

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 17/09/2024 al 17/11/2024

Hores online

40 h

Descripció:

L’escola és un espai d’intervenció educativa on cada cop més el concepte d’educació inclusiva substitueix el concepte d’integració. L’escola és conscient que s’ha d’adaptar al seu alumnat, sent capaç de modificar continguts i metodologies didàctiques per atendre a les necessitats de tots els alumnes. A partir d’aquest nou paradigma pren força la figura del vetllador/a escolar a l’aula, un perfil professional relativament nou que vetlla per garantir la participació dins l’escola d’alumnes amb necessitats especials.

El vetllador/a escolar no compta amb una formació específica per a portar a terme les seves funcions. Per això des de l’Escola Efa plantegem una formació que permeti adquirir les nocions bàsiques en les principals competències d’aquest perfil professional.

Dirigit a:

Persones que treballen com a monitor/a de lleure, director/a de lleure, coordinador/a de lleure, educador/a i persones interessades en l'educació, i l'escola inclusiva. 

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

(Les persones que treballin a l'Administració Publica serà necessari que ens facin arribar un certificat conforme la persona que vol realitzar la formació no està inclosa a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les Administracions Públiques)

Continguts:

MÒDUL 1: Funcions del vetllador/a escolar (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Descripció de les tasques i funcions d'un vetllador/a escolar
  • Distinció del paper del vetllador/a amb el paper del mestre/a
  • Identificació dels punts de col·laboració entre tots dos professionals
 • Identificació de les relacions que s'estableixen entre les famílies, els alumnes amb alguna necessitat educativa i els diferents agents educatius
  • Anàlisi de les necessitats emocionals que tenen les famílies que requereixen un vetllador/a escolar per al seu fill/a
  • Identificació dels canals comunicatius i disseny de plans de comunicació

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Reflexió sobre l'actitud inclusiva del/de la vetllador/a escolar
 • Assimilació de les diferències entre un vetllador/a escolar i altres tipus d'educador/a
 • Respecte pel treball en equip entre educadors/es i valoració del mateix com a eix transformador social
 • Adquisició d'eines pràctiques de la funció d'un vetllador/a

MÒDUL 2: Classificació de les diferents diversitats funcionals (20 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Classificació de les diferents diversitats funcionals
  • Identificació de les principals diversitats funcionals
  • Identificació de les àrees daprenentatge relacionades amb cada diversitat funcional
 • Descripció de les discapacitats sensorials
  • Classificació de les discapacitats sensorials més comunes: auditives i visuals
  • Identificació de la seva afectació al procés educatiu
 • Explicació de les discapacitats físiques
  • Classificació de les discapacitats físiques més comunes
  • Identificació de les afectacions a nivell escolar
 • Descripció de les discapacitats psíquiques
  • Classificació de les discapacitats psíquiques més comunes
  • Identificació de les afectacions a nivell escolar
 • Explicació dels trastorns de conducta.
  • Classificació de trastorns de conducta més comuns
  • Identificació de les afectacions a nivell escolar
 • Aplicació de tècniques de suport
  • Disseny d'adaptació curricular
  • Eines i recursos per a la inclusió

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Responsabilitat i integració exhaustiva sobre diversitat funcional que requereix un/a professional vetllador/a
 • Confiança en la capacitat de superació de dificultats de les persones amb què el/la vetllador/a treballa
 • Adquisició d'eines positives per millorar les vides de les persones amb qui es

MÒDUL 3: Control postural i tècniques de prevenció d'accidents (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Definició d'una bona higiene postural a l'exercici de vetllador/a escolar
  • Distinció de les postures correctes corporals en funció de la limitació que l'alumnat presenti
  • Anàlisi dels hàbits quotidians que ajuden a la prevenció

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Consciència de la importància duna bona higiene postural
 • Preocupació per mantenir uns hàbits quotidians adequats per a la prevenció

Objectius:

 • Identificar les funcions del vetllador/a escolar i relacionar-les amb tots els agents educatius implicats
 • Distingir les diferents diversitats funcionals existents a l'alumnat
 • Definir les claus d'higiene postural d'un vetllador escolar per prevenir accidents i dolors corporals

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscripcions tancades

Vetllador/a

Acompanyament d'infants amb necessitats educatives especials. Inclusió escolar amb necessitats educatives especials

Inscripcions tancades

Codi

S14.5-24

Impartit per

Clara Vergés

Freelance emocionada de la creació i impartició de cursos en qualsevol modalitat. Li encanta inventar i que les persones aprenguin, tot unit és la fórmula resultant de la Gestió del Talent (la seva especialitat en Psicologia). 

"Si hi ha menjar per enmig i GOSSOS... no plego mai. Des del principi col·laborant amb Escola EFA, i espero que no acabi i dins la professió des de 1998".

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat