Resolució de conflictes

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 01/10/2024 al 20/11/2024

Hores online

30 h

Descripció:

Aquest curs et permetrà gestionar conflictes de forma eficaç per transformar-los en oportunitats. Aprendràs les seves fases, així com diferents tècniques i recursos per afrontar-los en positiu, arribant a acords favorables per a tots els implicats.

Dirigit a:

Persones que volen desenvolupar habilitats i destreses que permetin gestionar situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Persones que treballen com a monitor/a de lleure, directora de lleure, coordinadora, tècnica, educadora o dinamitzadora, entre altres. 

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

MÒDUL 1: Definició del conflicte i classificació dels elements (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Classificació de les tipologies de conflictes (Moore,1995):
  • Segons la pluralitat de persones implicades.
  • Segons les parts que s'hi oposen.
  • Segons la naturalesa.
  • Segons la percepció.
  • Segons la intensitat.
 • Exposició dels elements de conflicte:
  • Persona. Procés. Problema.
  • Anàlisi d'una dinàmica de situació de conflicte:
  • Exposició del Triangle de la Violència (Galtung, 2003)
  • Exemples pràctics de conflicte.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Assimilació dels conceptes claus per a la identificació de conflictes.
 • Sensibilització davant de situacions de conflicte a partir de casos pràctics.

MÒDUL 2: Tècniques de comunicació i gestió emocional (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Definició dels elements en la comunicació segons diverses teories:
  • La font
  • El missatge: verbal o no verbal
  • El canal o via
  • El receptor/a del missatge
 • Identificació d'elements importants de la comunicació per reduir malentesos:
  • Tècniques de la comunicació assertiva i els seus objectius
  • Escolta activa
  • L'empatia
  • Comunicació intercultural
  • Comunicació no verbal
 • Exposició de ferramentes per a la gestió emocional:
  • Definició de les emocions: negatives, positives, ambigües, socials i estètiques (R. Bisquerra).
  • Eines d'intel·ligència emocional (D. Goleman)

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Adquisició d'eines de comunicació i gestió emocional davant de situacions conflictives.

MÒDUL 3: Eines aplicables a la gestió del conflicte (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Classificació dels elements per a una negociació eficaç:
  • Fases. Preparació. Objectius. Solucions. Concessions
 • Tècniques de resolució de conflicte:
  • Negociació. Conciliació. Mediació. Arbitratge. Judici
 • Anàlisi d'exemples pràctics:
  • Conflictes en àmbits educatius
  • Conflictes en àmbits laborals
  • Conflictes en àmbits socials

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Adquisició d'eines aplicables a la gestió de conflictes.

Objectius:

 • Classificar els conceptes claus per a la identificació de conflictes i les seves tipologies.
 • Identificar eines de comunicació i gestió emocional davant de situacions conflictives.
 • Construir eines aplicables a la gestió de conflictes.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Resolució de conflictes

Millora habilitats i destreses per resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia

Inscriu-te aquí

Codi

T11.4-24

Impartit per

Gemma Ros

Psicòloga i Educadora Social; sempre he treballat dins l'àmbit social i del lleure. 

La formació és la meva vocació des de fa més de 15 anys, col·laborant amb diferents entitats i molt especialment amb l'escola EFA durant els darres anys. 

Educar, compartir, acompanyar i aprendre, per seguir educant, aprenent, acompanyant i compartint.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat