Vetllador/a escolar: Suport a la inclusió escolar

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 17/01/2023 al 12/03/2023

Hores online

40 h

Descripció:

L’escola és un espai d’intervenció educativa on cada cop més el concepte d’educació inclusiva substitueix el concepte d’integració. L’escola és conscient que s’ha d’adaptar al seu alumnat, sent capaç de modificar continguts i metodologies didàctiques per atendre a les necessitats de tots els alumnes. A partir d’aquest nou paradigma pren força la figura del vetllador/a escolar a l’aula, un perfil professional relativament nou que vetlla per garantir la participació dins l’escola d’alumnes amb necessitats especials.

Dirigit a:

Totes les persones interessades en l'educació, i l'escola inclusiva.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

  1. Paper i funcions del vetllador/a.
  2. Relació amb l’escola i les famílies.
  3. Classificació de les diferents diversitats funcionals.
  4. Discapacitats sensorials.
  5. Discapacitats físiques.
  6. Discapacitats psíquiques.
  7. Trastorns de conducta Eines i recursos per a la inclusió.
  8. Control postural i tècniques de prevenció d’accidents.

Objectius:

  • Afavorir els processos d’inclusió socioeducativa d’aquests infants i joves Conèixer eines i recursos per a la intervenció socioeducativa dels infants i joves amb tenen necessitats educatives especials
  • Desenvolupar les actituds i habilitats personals en la tasca del vetllador/a.

Metodologia:

L'organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Vetllador/a escolar: Suport a la inclusió escolar

Acompanyament d'infants amb necessitats educatives especials

Inscriu-te aquí

Codi

S31

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assesora, coach  i formadora.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat