Vetllador/a escolar: Suport a la inclusió escolar

  Online Eines i recursos educatius

Dates online

Del 16/04/2024 al 09/06/2024

Hores online

40 h

Preu

90 €

Preu socis

90 €

Descripció:

L’escola és un espai d’intervenció educativa on cada cop més el concepte d’educació inclusiva substitueix el concepte d’integració. L’escola és conscient que s’ha d’adaptar al seu alumnat, sent capaç de modificar continguts i metodologies didàctiques per atendre a les necessitats de tots els i les alumnes. A partir d’aquest nou paradigma pren força la figura del vetllador/a escolar a l’aula, un perfil professional relativament nou que vetlla per garantir la participació dins l’escola d’alumnes amb necessitats especials.

El vetllador/a escolar no compta amb una formació específica per a portar a terme les seves funcions. Per això des de l’Escola Efa plantegem una formació que permeti adquirir les nocions bàsiques en les principals competències d’aquest perfil professional.

Dirigit a:

​Persones que treballen o volen treballar com a monitora de lleure, directora de lleure, coordinadora, tècnica, gestora de projectes, educadora o dinamitzadora, entre altres persones interessades en l'educació el lleure i l'escola inclusiva. 

Continguts:

  • Escola inclusiva. Coneixements bàsics del sistema educatiu i els continguts escolars.
  • Rol, funcions i tasques del vetllador/a escolar.
  • Àmbit d’intervenció educativa del vetllador. Els PI.
  • Necessitats educatives especials. Concepte. Tipus més prevalents i les seves característiques.
  • Psicologia del desenvolupament. Tipologia de trastorns.
  • Equip interdisciplinari: coordinació i avaluació i serveis externs.
  • Nocions bàsiques de primers auxilis i prevenció d’accidents.

Objectius:

  1. Afavorir els processos d’inclusió socioeducativa d’aquests infants i joves Conèixer eines i recursos per a la intervenció socioeducativa dels infants i joves amb tenen necessitats educatives especials
  2. Desenvolupar les actituds i habilitats personals en la tasca del vetllador/a.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h.

 
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Vetllador/a escolar: Suport a la inclusió escolar

Acompanyament d'infants amb necessitats educatives especials

Inscriu-te aquí

Codi

F.O.001.01-24

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assessora, coach i formadora.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat