Política de xarxes socials

POLÍTICA DE XARXES SOCIALS
 

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de l’Escola Efa, que pertany a la Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural, a la xarxa social

De conformitat amb el deure d’informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural, d’ara endavant, el RESPONSABLE, desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la seva pàgina oficial. L'accés i ús per part de l'usuari d'aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, implica que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que s’hi preveu.


2. Dades de menors d'edat o incapaços

L'accés i registre a aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l'accés i ús dels menors de catorze (14) anys a la pàgina oficial del RESPONSABLE. Per la seva banda, si l'usuari és incapaç, el RESPONSABLE adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE.

El RESPONSABLE quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús de la seva pàgina oficial per part de menors i incapaços. Aquesta responsabilitat és dels seus representants legals, en cada cas .


3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L'usuari queda informat que el RESPONSABLE, amb domicili social al carrer Vallirana, 69 - baixos 2a de Barcelona (08006) ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i magatzemen les dades personals de l'usuari com a conseqüència del registre i ús de la seva pàgina oficial, en aquesta xarxa social. Tot això, sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l'entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial.


4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari al RESPONSABLE a través de la seva pàgina oficial, formaran part d'un tractament de dades que queda sota la seva responsabilitat. La finalitat del tractament és oferir informació del RESPONSABLE, per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti realitzar comunicacions comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin, intercanviar informació amb el RESPONSABLE i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l'usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés, per al tractament de les seves dades personals per part del RESPONSABLE, per a la correcta prestació d'aquests serveis d'acord amb el que estableix la present política.

L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social. Per tant, en el cas que l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no ha d'utilitzar ni proporcionar les seves dades personals.

A través d'aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, l'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altres tipus d'informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L'usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

L'usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat de les quals li pertanyin o respecte de les quals tingui l'autorització de tercers.

El RESPONSABLE tindrà dret a eliminar d'aquesta pàgina oficial -de manera unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari- qualsevol contingut publicat per l'usuari quan infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.


5. Identificació dels destinataris respecte dels quals el RESPONSABLE tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial del RESPONSABLE i la seva xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

El RESPONSABLE únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.


6. Altres tercers prestadors de serveis

El RESPONSABLE adverteix l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l'usuari a través de la present pàgina oficial, en aquesta xarxa social. En conseqüència, el RESPONSABLE no té cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar, tant pel titular de la xarxa social com per tercers. Aquests tercers poden ser prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o en exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, o responsables als quals, a través d'hiperenllaços, el RESPONSABLE remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.


7. Qualitat de les dades

El RESPONSABLE adverteix l'usuari que, llevat de l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari no pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals. L’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en la mateixa.


8. Drets que assisteixen a l'interessat

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.


9. Altra informació d'interès

El RESPONSABLE podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actualment publicada, aquí recollida. Per aquetsa raó, l'usuari haurà d'accedir periòdicament a aquesta política per tal de mantenir-se informat.

L'usuari pot contactar amb el RESPONSABLE, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte :

Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural
Vallirana, 69 - baixos 2a de Barcelona (08006)
acellec@acellec.cat

Així mateix, l' usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l'ús de la mateixa.