Àrees formatives

Per a cada àrea l’Efa programa cursos oberts de forma estable al llarg de tot l’any. A més, organitza formacions en diversos formats a petició o demanda d’organitzacions, empreses i administracions públiques. També gestiona formació subvencionada per diferents vies, ja sigui en el marc dels plans de formació sectorial de l’Acellec, ja sigui per atendre necessitats d’empreses concretes, ja sigui en el marc d’acords per a formació ocupacional amb diverses organitzacions i ajuntaments.

Us podeu acollir a alguna de les formacions estables de la nostra oferta formativa, o bé sol·licitar cursos amb contingut específics en qualsevol àrea formativa.

Àrea de Cultura de Proximitat

Ens adrecem als professionals de la sociocultura: els que assumeixen el paper de mediadors entre la cultura i els ciutadans i que treballen en els serveis de primera línia. Són els primers a detectar les necessitats i els primers a donar respostes pràctiques. Treballen als centres cívics, als centres culturals i en tota mena de serveis de difusió i educació cultural.

Àrea d'Expressió Artística

L’art i les seves diferents expressions i disciplines és, d’una banda, instrument per educar i vehicle per aprendre i, d’una altra, una finalitat en si mateix, en la mesura que la seva pràctica enriqueix, genera valors i construeix personalitats. Volem formar els qui treballen amb aquestes dues finalitats.

Àrea de Serveis a la Joventut

Múltiples equipaments i serveis adreçats específicament als joves requereixen professionals especialitzats, amb aptituds i coneixements que donin resposta a un dels col·lectius més afectats avui per la crisi. Les polítiques de joventut públiques són el seu camp de desplegament i la seva formació continuada, un requisit indispensable. Els contiNguts de la formació estan adaptats i són potencialment reconeguts per a les qualificacions professionals d’informació juvenil i dinamització sociocultural.

Àrea de Serveis Escolars

La comunitat educativa inclou també totes les empreses, organitzacions i professionals que presten serveis de primera necessitat als centres d'ensenyament i que s’integren necessàriament en el Projecte Educatiu de Centre. Menjadors escolars, activitats extraescolars, acolliments, transport, etc. Sense ells els sistema educatiu és incomplet.

Àrea de Tècniques de Dinamització

Els coneixements i les aptituds s’han de complementar amb un bon coixí de recursos tècnics per a la dinamització. Oferim una constant actualització de propostes adreçades a infants, joves, gent gran i qualsevol col·lectiu amb necessitats específiques.

Àrea d’Esport Educatiu

La pràctica esportiva és una proposta educativa en si mateixa, una manera d’aproximar-nos a l’entorn, de cultivar la salut i de ser solidari amb les realitats que ens envolten. Els professionals del sector mai no han de perdre la consciència del seu paper educador.

Àrea de Medi Ambient

El respecte i la protecció de l’entorn en el desenvolupament de la nostra activitat professional ha de passar a un nivell alt de prioritat, però també l’ús del lleure i l’educació com a instrument de coneixement de la natura. Per a una cosa i per a l’altra, l’EFA ofereix un ampli ventall de possibilitats formatives.

Àrea de Salut, Seguretat i Prevenció

El respecte i la protecció de l’entorn en el desenvolupament de la nostra activitat professional ha de passar a un nivell alt de prioritat, però també l’ús del lleure i l’educació com a instrument de coneixement de la natura. Per a una cosa i per a l’altra, l’EFA ofereix un ampli ventall de possibilitats formatives.

Àrea de Comunicació i Màrqueting

La irrupció de les xarxes socials ha revolucionat el món de la comunicació, però també les noves fórmules de gestió del màrqueting, a través de les tecnologies i aproximant-se a uns ciutadans que ja han crescut amb mentalitat digital. Una àrea imprescindible per mantenir-se al dia i reciclar eines pràctiques.

Àrea de Gestió d’Empreses

Les empreses i organitzacions del sector del lleure educatiu i de la cultura de proximitat presenten models peculiars d’organització i prestació de serveis, i és necessari adaptar els mecanismes de gestió a la seva realitat, per garantir-ne la viabilitat, la sostenibilitat i, al cap i a la fi, l’èxit.

Àrea de Lleure Educatiu

Cursos de monitors/es i directors/es d'activitats de lleure reconeguts per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.