Formació programada per les empreses

Per aprofitar tots els instruments de finançament, l’Escola Efa s’ocupa de facilitar la bonificació de la despesa en formació.

Totes les empreses, pel fet de pagar les cotitzacions a la Seguretat Social, disposeu d’un crèdit que depèn de la quota de formació professional pagada l’any anterior. Aquest crèdit s’ha de consumir durant l’any vigent i està pensat per cobrir les necessitats formatives concretes de cada empresa i el seu personal. Un cop acabat l’any, el crèdit que no hagueu fet servir ja no el podeu recuperar. Podeu calcular el vostre crèdit utilitzant el simulador, tenint en compte que com a mínim sempre disposareu de 420,00€ anuals.

La gestió d’aquest crèdit es fa a través de la plaforma de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Aquesta gestió la podeu fer vosaltres mateixes, només necessiteu el certificat digital de la persona representant legal de l’empresa. Podeu consultar tot el procés en aquest enllaç.

També podeu delegar aquesta gestió a Entitats Organitzadores, com l’escola Efa. En el nostre cas, sempre que feu una de les nostres formacions, aquesta gestió està inclosa en el preu. Si esteu interessades en formació desenvolupada per un altre centre formatiu també podem fer aquesta gestió (amb un cost afegit), sempre i quant estigui acreditat i/o inscrit al Registre de centres de formació del SEPE.

Les regles d’or:

 • Els alumnes han d'estar contractats en el moment que comença el curs.
 • La sol·licitud de formació a l’Escola Efa s’ha de fer 15 dies naturals abans que comenci la formació.
 • Les modificacions es poden fer fins a 5 dies abans que comenci el curs.
 • Només es poden bonificar treballadors que han assistit al 75% de la formació.
 • Les formacions han de tenir un mínim de 2 hores de durada.
 • Els treballadors/es autònoms no se'n poden beneficiar.
 • Les empreses a partir de 6 treballadores han d’assumir un percentatge del cost de la formació.

Les obligacions que heu de tenir en compte

 • Identificar en compte separat o epígraf específic de la vostra comptabilitat, sota la denominació de "formació professional per a l'ocupació", totes les despeses de les accions formatives i permisos individuals de formació.
 • Custodiar la documentació relacionada amb l'organització, gestió i impartició de les accions formatives.
 • Garantir la gratuïtat de les accions.
 • Estar al corrent de pagaments a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social.

Demana'ns informació:

Tel. 934 180 257 - 685 63 51 31
nina.administracio@acellec.cat

Tots els serveis en aquest àmbit són a mida. Truqueu-nos i acordarem l’opció de servei més adequada per a les vostres necessitats.