Transparència


L'Escola de Formació de l'Acellec (EFA) és una iniciativa de la Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural, la qual està subjecta als requeriments de transparència que han de complir les fundacions, tal com s'estableix a la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions, i verficació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. 

En compliment de la llei esmentada, desenvolupada per l'Ordre JUS/152/2018 de 12 de setembre, que estableix les obligacions pel fet de ser entitats d'interès general, que les distingeix d'altres entitats privades amb interessos particulars, s'elabora aquest apartat específic del web, que inclou tota la informació necessària d'acord amb els preceptes legals esmentats. Aquest apartat web és públic, consultable sense limitacions i actualitzat amb les darreres dades i informacions disponibles.

 

Estatuts de la Fundació

Finalitats de la Fundació

Patronat de la Fundació

Equip de treball de la Fundació

Memòria d'activitats

Memòria econòmica

Ajuts i subvencions rebudes