Transparència


L'Escola de Formació de l'Acellec (EFA) és una iniciativa de la Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural, la qual està subjecta als requeriments de transparència que han de complir les entitats que reben finançament públic, tal com s'estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

En compliment de la llei esmentada, desenvolupada pel Decret 8/2021, de 9 de febrer, s'elabora aquest apartat específic del web, que inclou tota la informació necessària d'acord amb els preceptes legals esmentats. Aquest apartat web és públic, consultable sense limitacions i actualitzat amb les darreres dades i informacions disponibles.
 

Estatuts de la Fundació

Finalitats de la Fundació

Patronat de la Fundació

Equip de treball de la Fundació

Memòria d'activitats

Memòria econòmica

Ajuts i subvencions rebudes