Estatuts


ESTATUTS

Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural


Aprovada la darrera actualització en la reunió del Patronat de la Fundació
del 14 de juny de 2022 amb escriptura notarial del 23 de novembre de 2022

 

Descarregueu-vos els Estatuts
en format PDF aquí

 
 
Capítol I.
DENOMINACIÓ, NATURALESA, DURADA, REGIM, PERSONALITAT, DOMICILI I ÀMBIT D’ACTUACIÓ
 
Article 1r.- Denominació i durada
 
La Fundació tindrà el nom de FUNDACIÓ CATALANA DEL LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURAL amb el seu patrimoni i recursos afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests Estatuts.
 
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre, i té vocació de permanència i durada indefinida.
 

Article 2n.- Règim jurídic.
 
La Fundació es regeix per la voluntat dels seus fundadors, manifestada directament o indirectament en aquests Estatuts i en l’escriptura pública de Carta Fundacional atorgada el 22 de novembre de 2006; per les disposicions que, amb interpretació i desenvolupament d’aquella voluntat, estableix el Patronat i per les lleis i reglaments que li siguin aplicables en cada moment.
 

Article 3r.- Capacitat jurídica
 
La Fundació té personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
 
Pot, per tant, sense perjudici d’observar i complir les limitacions i requisits que estableixi amb caràcter necessari la legislació vigent, adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, permutar, hipotecar, gravar béns de tota classe, celebrar tota mena d’actes, contractes; concertar operacions creditícies; obligar, renunciar i transigir béns i drets, accions i excepcions, davant Jutjats i Tribunals de Justícia de Catalunya, Província, Municipi i altres Corporacions o Entitats.
 
L’enumeració de potestats de la Fundació recollida en el paràgraf és de caràcter enunciatiu i no limitatiu de les seves facultats que comprenen totes les inherents a la seva naturalesa i condició de persona jurídica sense cap excepció.
 
 
Article 4rt.- Domicili
 
El domicili de la Fundació radica al carrer Ramon Turró, 71, de Barcelona (08005).
 
El Patronat podrà traslladar aquest domicili si convé l’interès de la Fundació i es pren en consideració la voluntat dels fundadors. Com a modificació estatutària, el trasllat serà formalitzat en escriptura pública i sotmès a aprovació del Protectorat.
 
 
Article 5è.- Àmbit d’actuació
 
La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional si fora precís per a la consecució de les seves finalitats.
 
 
 
 
Capítol II.
OBJECTE FUNDACIONAL I ACTIVITATS
 

Article 6è.- Finalitats fundacionals
 
La Fundació té per objecte:
 • Impulsar la pràctica del lleure educatiu i sociocultural en totes les seves expressions a través de l’establiment de programes de mecenatge i esponsorització a les persones físiques i jurídiques que presentin projectes o propostes d’actuació que es valorin positivament pel Patronat, o amb aquelles amb qui es signin convenis de col·laboració en aquest àmbit.  
   
 • Impulsar i promoure la pràctica del lleure facilitant la utilització d’instal·lacions adequades a l’esmentada pràctica i amb la creació de centres de formació per als gestors, educadors, docents dels centres educatius de primària i secundària, treballadors d’entitats i empreses educatives i culturals, directius, usuaris de les activitats de lleure educatiu i qualsevol persona i professional relacionat amb el sistema educatiu. 
   
 • Promoure i reforçar la formació i la qualificació de professionals del sector del lleure educatiu i sociocultural.
   
 • Realitzar activitats de formació permanent adreçades al món del lleure educatiu i sociocultural, al professorat universitari i no universitari, i a totes aquelles persones i professionals que estiguin relacionades amb el sistema educatiu, en contacte habitual amb infants i joves. 
   
 • Promoure la professionalització i la prestació de serveis de lleure educatiu i sociocultural amb qualitat entre les organitzacions que desenvolupen activitat econòmica en aquest sector.
 
Article 7è.- Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:
 • Emprendre accions per a donar a conèixer el sector i promocionar les bones pràctiques.
   
 • Organitzar activitats i serveis de caràcter professional, per a la millora del sector.
   
 • Crear, impulsar, desenvolupar, organitzar i mantenir una escola de formació continua, amb el compromís que les empreses que formen part de la ACELLEC aportin a la Fundació tant el seus desenvolupaments, com la capacitació i el coneixement que conformen la seva experiència en formació del sector a que pertanyen cadascuna d’elles. 
   
 • Realitzar activitats formatives sobre lleure educatiu i sociocultural adreçades específicament a la formació permanent de professorat no universitari.
   
 • Difondre i impulsar la celebració de trobades, cursos, seminaris i tot tipus d’esdeveniments tant a nivell nacional com internacional, que permetin millorar i donar a conèixer les activitats pròpies de lleure en els àmbits educatiu, cultural, escolar, esportiu, de vacances, etc....
   
 • Coordinar i promoure la col·laboració entre les diferents administracions públiques, federacions, empreses, usuaris i entitats privades a través  de convenis de col·laboració amb la finalitat de promoure la pràctica del lleure educatiu i d’aconseguir financiació aliena per aquest objectiu.
   
 • Concessió de tota mena d’ajuts a les tasques de promoció, formació, difusió i desenvolupament  de les activitats de lleure cultural, social i educatiu.
   
 • Exercir aquelles funcions que li siguin encomanades per les administracions públiques, col·laborant amb les mateixes en tot allò que estigui relacionat amb els fins de la Fundació.
   
 • Activitats dirigides a impulsar el reconeixement i prestigi del lleure educatiu i sociocultural com a factor de cohesió social, progrés i desenvolupament cultural i econòmic de la comunitat
   
 • Qualsevol altre que estimi convenient per a la millora de la pràctica del lleure i la seva accessibilitat a tots els ciutadans de Catalunya.

 
Capítol III.
RÈGIM ECONÒMIC, COMPTABLE I DOCUMENTAL
 

Article 8è.- Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats
 
Les rendes i altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins dels límits que estableixi la legislació vigent. Sens perjudici, a més a més, d’observar i complir les limitacions i requisits que estableixi amb caràcter necessari la legislació vigent, la Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, incloses les potestats següents: adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, permutar, hipotecar, gravar béns de tota classe; celebrar tota mena d’actes i contractes; concertar operacions creditícies; obligar, renunciar i transigir béns i drets, accions i excepcions, davant Jutjats i Tribunals de Justícia de Catalunya, Província, Municipi i altres Corporacions o Entitats. Aquesta enumeració te caràcter enunciatiu i no limitatiu de les seves facultats que comprenen totes les inherents a la seva naturalesa i condició de persona jurídica sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

 
Article 9è.- Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques
 
Per al compliment dels seus fins, la Fundació disposarà dels següents mitjans:
 
a) El capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional.
 
b) Els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.
 
c) Els donatius que rebi d’entitats públiques i privades, i de particulars, persones físiques i jurídiques.
 
d) Les subvencions dels Organismes Públics.
 
e) Els ajuts i col·laboracions de particulars i entitats públiques o privades sempre que no condicionin o desvirtuïn els fins fundacionals.
 

Article 10è.- Disposició i deure de reinversió
 
10.1.- La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d’estar justificades, acreditades documentalment i fer-se a títol onerós. El Patronat, abans de fer actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement, amb respecte a les condicions establertes pels fundadors o els donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació.
 
10.2.- El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició i gravamen en el termini de trenta (30) dies hàbils a partir del moment en què es fan.
 
10.3.- Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els següents casos:

a) si els béns o drets objecte de disposició s’han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,

b) si el donant ho ha exigit expressament,

c) si ho estableix una disposició estatutària, i

d) si el producte de l’operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.


10.4.- El patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
 
10.5.- Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria de dos terços dels patrons assistents a la reunió i el compliment dels requisits legalment previstos.
 

Article 11è.- Règim comptable i documental
 
11.1.- La Fundació ha de portar una comptabilitat ordenada, diligent, adequada a llur activitat i que la reflecteixi fidelment. La Fundació ha de dur un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.
 
11.2.- L’exercici econòmic consta de dotze (12) mesos naturals que s’inicien l’1 de gener de cada any i finalitzen el 31 de desembre.
 
11.3.- El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.
 
11.4.- Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
 
a) el balanç de situació,
 
b) el compte de resultats,
 
c) el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,
 
d) el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu, i
 
e) la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals, així com concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
 
11.5.- El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis (6) mesos següents a la data de tancament de l’exercici el comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de trenta (30) dies a comptar de la seva aprovació.
 
11.6.- El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.
 
11.7.- Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.
 
Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 15 dies a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix l’article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
 

Article 12è.- Aplicació obligatòria
 
La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent (70%) de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé al increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.
 
Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.
 
L’aplicació de almenys el setanta per cent (70%) dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre (4) exercicis a comptar des del inici dels següent al de l’acreditació comptable.

 
Article 13è.- Recursos anuals
 
Els recursos i mitjans anuals de la Fundació han d’estar integrats per:
 
a) Les rendes i rendiments produïts per l’actiu.
 
b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.
 
c) Les subvencions d’Organismes Públics.
 
d) Els donatius i altres liberalitats que rebi d’entitats públiques i privades, i de particulars, persones físiques i jurídiques.
 
e) Els ajuts i col·laboracions de particulars i entitats públiques o privades, sempre que no condicionin o desvirtuïn els fins fundacionals.

 
Article 14è.- Despeses de funcionament
 
Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al quinze per cent (15%) dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.
 

Article 15è. Participació en societats
 
La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.
 
La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de trenta (30) dies l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.
 
En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.
 
 
Capítol IV.
BENEFICIARIS

 
Article 16è.- Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris.
 
16.1.- En general són beneficiaris de la Fundació tots els ciutadans de Catalunya.
 
En particular, són beneficiaris les entitats privades, de caràcter social, i públiques, que rebin o donin formació en les activitats de lleure educatiu i socioculturals.
 
16.2.- L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no discriminació, segons els criteris següents:
 
 • Formar part del sector de població atès per la Fundació
   
 • Demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.
 
Article 17è.- Destinació dels beneficis, ajuts i beques
 
Els beneficis, ajuts i beques de la Fundació, un cop donat compliment a l’aplicació obligatòria, s’atorgaran discrecionalment pel Patronat en la forma que lliurament determini, a les persones físiques o jurídiques que, reunint les condicions de capacitat, idoneïtat i finalitat adequada, cregui que en són mereixedores. Ningú no podrà imposar al Patronat l’atribució de beneficis o ajuts de la Fundació a persones determinades. 

 
Capítol V.
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

 
Article 18è.- El Patronat
La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat, que pot nomenar un director o un gerent amb les facultats que resultin de l´article 31.
 
El Patronat té les facultats d’administració i gestió, disposició i gravamen de béns , i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.
 
 
Article 19è.- Composició del patronat i requisits per ser membre
 
19.1.- El Patronat està format per dotze (12) membres. Aquests es designaran de la següent manera :
 
 • El President de la ACELLEC.
   
 • Els quatre Vicepresidents de la ACELLEC, que seran, respectivament, els Vicepresident primer, Vicepresident segon, Vicepresident tercer i Vicepresident quart de la Fundació. El Vicepresident quart de la Fundació serà sempre el Vicepresident Territorial de la ACELLEC. La resta de Vicepresidències es determinaran en funció de la representativitat que tingui cadascun dels sectors de la ACELLEC (actualment, Activitats de lleure educatiu, Equipaments i Colònies) ostentin a la ACELLEC, de forma que el Vicepresident del sector de la ACELLEC més representatiu serà el Vicepresident primer de la Fundació i així successivament.
   
 • El Secretari de l'ACELLEC.
   
 • El tresorer de l'ACELLEC.
   
 • La resta de patrons seran designats per majoria absoluta de la Junta Directiva de l'ACELLEC, sotmetent la designació a l’acord del Patronat, i respectant el que es disposa a continuació.
 
19.2.- L’ampliació o reducció del nombre de Patrons així com les modificacions que s’escaiguin, s’acordaran pel propi Patronat, en consonància amb el que es disposa a l’article 32è d’aquests Estatuts per a la seva modificació, i aquest designarà les persones físiques o jurídiques que hagin de ser Patrons. No obstant, l'ACELLEC es reserva durant un termini de 10 anys – a comptar des del dia d’atorgament de la Carta Fundacional, això és, des del 22 de novembre de 2006 -, el dret de nomenar patrons, nomenant-los en funció de les persones físiques o jurídiques que resultin especialment benefactores de la Fundació.
 
19.3.- El càrrec de patró s’exerceix per un termini de cinc (5) anys, i és reelegible indefinidament per períodes d’igual durada. Serà causa de cessament dels patrons nats, la pèrdua del càrrec pel qual van ser nomenats. Els patrons designats a proposta de la Junta Directiva de la ACELLEC podran ser cessats en qualsevol moment a proposta de la mateixa Junta Directiva. Igualment, els patrons poden cessar per qualsevol de les causes establertes en la legislació vigent en cada moment.
 
Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituta serà designada pel temps que falti perquè s’exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.
 
19.4.- Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

 
Article 20è.- Facultats i delegació de funcions
 
20.1.- Correspon al Patronat, totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.
 
20.2.- A títol particular, correspon especialment al Patronat:
 
a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d’actes i contractes, i davant de l’Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s’estimi procedent.
 
b) Formular i aprovar els documents esmentats a la secció segona del capítol III del títol III de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
 
c) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d’Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties – incloses les hipotecàries o les pignoratícies – o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
 
d) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
 
e) Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poden conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure aquests actes en el registre de Fundacions.
 
f) Conservar els béns i drets que integrin el Patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques, i , a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
 
g) Vetllar per què s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.
 
h) Qualsevol altre obligació que vingui establerta per la normativa vigent que resulti d’aplicació.
 
Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de l’autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.
 
20.3.- El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests Estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:
 
a) La modificació dels Estatuts.
 
b) La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.
 
c) L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
 
d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
 
e) La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.
 
f) La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.
 
g) La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.
 
h) Els que requereixen l’autorització o l’aprovació del Protectorat.
 
i) La confecció i aprovació d’un Reglament intern de la Fundació, que forçosament s’haurà d’aprovar en un termini màxim de 1 any, a comptar des de el dia de la aprovació d’aquests Estatuts.

 
Article 21è.- Gratuïtat

El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l’exercici del càrrec els produeixi.

 
Article 22è.- Càrrecs
 
El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un President, un Vicepresident primer, un Vicepresident segon i un Secretari. El President coincidirà amb la persona del President de la A.C.E.LL.E.C. i els Vice-presidents amb els Vice-presidents primer i segon de la A.C.E.LL.E.C. La resta de patrons que no ocupen cap d’aquests càrrecs, tindran la condició de Vocals.

 
Article 23è.- Règim de convocatòria
 
23.1.- El Patronat s’ha de reunir en sessió ordinària almenys un cop a l’any durant el primer semestre de l’any econòmic, amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior, i, a més a més, sempre que sigui convenient a criteri del president o si ho requereixen com a mínim tres (3) patrons. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de quinze (15) dies d’antelació, per qualsevol procediment de comunicació, individual i escrita, inclosos els procediments telemàtics, que asseguri la seva recepció, sent de càrrec del Secretari el manteniment de la relació actualitzada de dades de contacte dels membres del Patronat.
 
23.2.- El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el President. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al President i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.
 
23.3.- Si cap patró manifesta la seva oposició en el termini de cinc (5) dies des de la recepció de la convocatòria, es poden adoptar acords, sense reunió, mitjançant l’emissió del vot per correu certificat. El Secretari certificarà l’emissió del vot i el membre del Patronat que l’ha emès, adoptant les mesures que siguin convenients per a garantir els drets d’informació i de vot, així com les que siguin pertinents perquè quedi constància de la recepció del vot i se’n garanteixi l’autenticitat. En qualsevol cas, s’entén que l’acord s’adopta en el domicili de la Fundació i en la data de recepció de l’últim dels vots vàlidament emesos. La convocatòria haurà de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de decidir, així com tota la informació addicional que sigui necessària per a la correcta formació de la voluntat decisòria.

 
Article 24è.- Manera de deliberar i adoptar acords

Els acords del Patronat s’adopten per majoria simple. Correspon un vot a cada patró present i no s’admeten delegacions. El vot del president té força diriment en cas d’empat.
 
El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió la majoria dels patrons. En segona convocatòria serà suficient amb l’assistència, com a mínim, de tres (3) patrons.
 
Els membres del Patronat no poden delegar el seu vot.
 
El Director, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d’acord amb la normativa legal, és patró, pot assistir-hi amb veu i vot.
 
El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient. 
 
Els acords podran ser impugnats a tenor del que preveu la llei.

 
Article 25è.- Majoria qualificada
 
Serà necessari el vot favorable de almenys dos terços dels patrons assistents a la reunió per a l’adopció dels següents acords, sense perjudici d’altres majories establertes en els presents Estatuts, i sempre en consonància amb allò que estableixin en cada moment les normes legals vigents per a cada supòsit:
 
a) La modificació d’Estatuts.
 
b) La fusió, l’escissió i la dissolució o extinció de la Fundació.
 
c) El cessament dels patrons.
 
d) La compra, venda i gravamen de béns immobles.

 
Article 26è.- El President
 
El President i, en la seva absència, el Vicepresident primer o segon, tenen les facultats següents:
 
a) Representar institucionalment la Fundació.
 
b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
 
c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.
 
d) La resta de facultats indicades en aquests Estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

 
Article 27è.- El Secretari
 
El Secretari convoca, en nom del President, les reunions del Patronat i n’estén les actes i els certificats de les mateixes i dels acords que s’hi prenen, amb el vist-i-plau del President o, per ordre, en la seva absència, del Vicepresident primer o segon, així com els certificats de qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació.
 
Exerceix, igualment, aquelles altres funcions que són inherents al seu càrrec i li venen atribuïdes per aquests Estatuts.

 
Article 28è.- De les actes
 
El Secretari aixecarà l’acta corresponent de cada reunió, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions respecte de les quals s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.
 
Les actes han de ser redactades i firmades pel Secretari amb el vist-i-plau del President i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la propera reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els Estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.
 
La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

 
Article 29è.- Conflicte d’interessos
 
En garantia de transparència i a l’objecte d’evitar i anticipar situacions de conflicte entre els interessos de la Fundació i els interessos personals i/o professionals dels patrons, les persones amb funcions de direcció, els empleats i la resta de persones que indica l’article 312.9.3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, s’estableix que:
 
 • Amb caràcter general, els patrons, les persones amb funcions de direcció i la resta de persones indicades al precitat article 312.9.3 han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financers que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.
   
 • Els patrons, les persones amb funcions de direcció i la resta de persones indicades al precitat article 312.9.3 no podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.
   
 • Els patrons i les persones amb funcions de direcció no podran compatibilitzar la seva activitat amb la prestació de serveis de qualsevol tipus en empreses o societats privades participades per la Fundació. A més a més, aquestes últimes exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva.
   
 • No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones relacionades i indicades en el precitat article 312.9.3.
Els patrons i les persones amb funcions de direcció tenen l’obligació de comunicar qualsevol situació de conflicte amb la Fundació, ja sigui directe o indirecte, personal o amb relació a les persones indicades en el precitat article 312.9.3 i els empleats, i de la que puguin tenir coneixement per qualsevol mitjà.
 
Els patrons i les persones amb funcions de direcció no podran intervenir en la presa de decisió o l’adopció d’acords en els assumptes en els quals s’estigui en conflicte d’interessos amb la Fundació.

 
Article 30è. Renúncia
 
La renúncia al càrrec de patró ha de constar en qualsevol de les formes establertes per a l’acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan sigui inscrita en el Registre de Fundacions.
 
 
Capítol VI.
REGULACIÓ D’ALTRES ÒRGANS. COMPOSICIÓ I FUNCIONS

 
Article 31è.- Director General o Gerent
 
El Patronat pot nomenar un Director que executi els seus acords, desenvolupant la direcció executiva de la Fundació, i sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer sempre que per llei no siguin indelegables. En especial, i a títol enunciatiu, li correspon:
 
a) Dirigir el personal.
 
b) Portar la comptabilitat i gestió diària.
 
Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l’article 332.2.1 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. En aquest cas, la relació laboral o professional s’ha d’articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró, amb l’autorització prèvia del Protectorat.
 
El càrrec de Director és, doncs, retribuït, en els termes que es considerin adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.
 
Quan no és patró, el Director assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.
 
 
Capítol VII.
MODIFICACIONS ESTATUTARIES I ESTRUCTURALS I DISSOLUCIÓ

 
Article 32è.- Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
 
Per modificar aquests estatuts és necessari la prèvia convocatòria expressa a tal efecte i l’acord de la majoria de dues terceres parts dels membres del Patronat conforme allò establert a l’article 25è d’aquests Estatuts i la normativa aplicable, el qual ha de tenir en compte l’interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l’aprovació del Protectorat.
 
El Patronat, prèvia convocatòria expressa, pot igualment acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, mitjançant acord adoptat per majoria de dos terços, conforme allò establert a l’Article 25è d’aquests Estatuts i la normativa aplicable. Aquests acords requeriran l’autorització del Protectorat a tenor del que estableixi la legislació vigent.
 
En el seu cas, la fusió s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades en aquesta modificació estructural i es formalitzarà en escriptura pública.

 
Article 33è.- Causes de dissolució
 
Són causes de dissolució de la Fundació les següents:
 
a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s’ha constituït o impossibilitat d’assolir-la, llevat que sigui procedent modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació.
 
b) Il·licitud civil o penal de les seves activitat o finalitats declarada per una sentència ferma.
 
c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
 
d) Les altres que puguin establir la llei o els estatuts.
 
Article 34è.- Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni.
 
34.1.- La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat a allò establert en l’article 25è d’aquests Estatuts, i ha de ser aprovada pel Protectorat.
 
34.2.- La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, que ha de ser duta a terme pel Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
 
L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.
 
34.3.- Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en l’apartat 2.
 
 
Capítol VIII.
DISPOSICIÓ FINAL

 
Article 35è.- Disposició final
 
En tot allò no previst en els presents Estatuts, serà d’aplicació la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la normativa en vigor que sigui aplicable.