Acompanyament al procés de dol

  Online   Subvencionat Salut

Dates online

Del 21/05/2024 al 26/06/2024

Hores online

20 h

Descripció:

La paraula dol o pèrdua ens fa recordar persones estimades que han mort, però hi ha molts tipus de pèrdues, petites o grans que hem viscut i viurem a la vida: pertinences, feines, la parella, amistats, etapes de la vida (com l’adolescència, o la juventut). També hi ha pèrdues físiques, incloses les capacitats sensorials, cognitives, motores, psicològiques...

Davant qualsevol pèrdua es pot iniciar un dol, no sols és aplicable a la mort d'una persona.

Per tant el procés de dol s’inicia sempre que té lloc una pèrdua significativa, sempre que es perd alguna cosa que per a nosaltres conté un valor. Un valor que pot ser real o simbòlic, conscient o inconscient per a qui ho perd.

Dirigit a:

Qualsevol persona que vulgui conèixer com és el procés de dol, les seves fases i les principals expressions emocionals davant d'aquesta situació, i que vulgui adquirir recursos per acompanyar altres persones que l'estiguin visquent.

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

(Les persones que treballin a l'Administració Publica serà necessari que ens facin arribar un certificat conforme la persona que vol realitzar la formació no està inclosa a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les Administracions Públiques)

Continguts:

MÒDUL 1: Tipus de pèrdues i el procés del dol (6 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació d'una pèrdua
  • Importància de la pèrdua
 • Enumeració i anàlisi dels tipus de pèrdues
  • Pèrdua de persones estimades i pèrdues d'abstraccions equivalents
 • Distinció de les etapes d'un procés de dol
  • Fase de xoc, embotament o “anestèsia emocional”
  • Fase de “protesta o ràbia per la pèrdua”, també anomenada fase d'”anhel”
  • Fase de desesperació i/o desorganització
  • Fase de més o menys grau de reorganització
 • Identificació del dol com un procés
  • El procés de treball personal i íntim del dol

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Consciència sobre la pèrdua i el significat que pot tenir per a les persones acompanyades
 • Sensibilització cap als diferents tipus de pèrdues
 • Desenvolupament d'actituds empàtiques envers les persones acompanyades que han patit o pateixen una pèrdua.
 • Assimilació del procés de dol i les possibles etapes que comporta
 • Predisposició per acompanyar a les diferents fases del procés

MÒDUL 2: El dol i la mort a les diferents cultures (3 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació de diferents cultures
  • Societats occidentals de tipus individualista
  • Societats orientals de tipus col·lectivista
 • Distinció de conceptes relatius al dol en els diferents tipus de societats
  • El concepte de mort
  • El treball de dol
  • Possibles elements rituals, creences espirituals o religioses

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Actitud empàtica del procés de dol en diferents cultures
 • Respecte per la varietat de creences religioses i espirituals, així com per les diferències culturals
 • Sensibilització per la possible existència d'una dimensió religiosa o espiritual a les persones acompanyades

MÒDUL 3: L'acompanyament a les persones que es troben en procés de dol (4 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació de les necessitats de la persona que es troba vivenciant un procés de dol
  • Espai d'escolta per expressar idees i sentiments
  • Rituals
  • Examinació de la nova situació i maneres d'enfrontar-la
  • Acceptació de la pèrdua
  • Reconstrucció de la identitat
  • Restabliment dels projectes vitals, vincles familiars i socials
  • El treball de dol

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Adquisició d'eines d'escolta i acompanyament
 • Consciència sobre les possibilitats de la persona acompanyada i la seva singularitat
 • Atenció sobre processos de dol patològic per a possible derivació a recursos adequats

MÒDUL 4: Tècniques professionals d'acompanyament al procés de dol (7 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació d'eines per poder acompanyar la persona en procés de dol
  • L´espai d´escolta neutra
  • Ritmes de recuperació del dol
  • Preguntes obertes
  • Conceptualització de les emocions en paraules
  • Reconeixement de la singularitat de cada persona per treballar el dol
  • El passatge de la situació ideal a la situació real
  • Xarxa de suport familiar i social
  • Expressió de les creences espirituals o religioses
  • Recursos d'acompanyament psicològic o farmacèutic
 • Anàlisi dels aspectes vitals de la persona acompanyada
  • Capacitat psíquica per a l'elaboració de successos traumàtics
  • La significació de la pèrdua
  • Situacions en què es va produir la pèrdua
  • Els factors culturals
  • Grau d'integració psicosocial
  • Temps de recuperació
 • Enumeració dels diferents tipus d'emocions
  • Emocions negatives, positives, ambigües, socials i estètiques
 • Identificació d'eines de la persona professional per acompanyar
  • Gestionar les pròpies emocions
  • Treball en xarxa amb altres persones professionals
  • Manteniment d'una "distància òptima" i d'una actitud de cautela a l'escolta
  • Espai d'escolta o acompanyament psicològic

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Consciència de la importància de gestionar les emocions pròpies a l'hora d'acompanyar un procés de dol.
 • Actitud sensible com a professional d'acompanyament.

 

Objectius:

 • Identificar què és una pèrdua, els tipus que hi poden haver i les etapes del procés del dol.
 • Identificar diferents cultures i la seva concepció sobre la mort i el dol.
 • Analitzar les necessitats de la persona en procés de dol.
 • Identificar eines per acompanyar el procés de dol, sent capaç de gestionar alhora les pròpies emocions.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs, i aquest resondrà en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Acompanyament al procés de dol

Tècniques professionals d'acompanyament al procés de dol

Inscriu-te aquí

Codi

S1.2-24

Impartit per

Nuria García

Pdagoga, psicopedagoga, formadora i especialista en atenció a la diversitat.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat