Educació inclusiva centrada en el trastorn de l'espectre autista (TEA)

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 04/06/2024 al 31/07/2024

Hores online

35 h

Descripció:

La intervenció educativa te una gran rellevància en l'evolució dels infants diagnosticats amb algun trastorn de l'espectre autista (TEA), des de l'educació podem contribuir activament en el seu desenvolupament i benestar. Les persones diagnosticades amb algun trastorn de l'espectre autista (TEA) precisen d'una metodologia adaptada, reforç escolar i adaptació del currículum escolar.

Hi ha diverses teràpies i intervencions conductuals dissenyades per ajudar amb els trets característics específics i aportar una millora substancial en la qualitat de vida dels infants diagnosticats amb TEA; partint de que els trastorns de l'espectre autista no tenen cura, perquè no són cap malaltia.

Dirigit a:

Persones que treballen com a docents, mestres, professorat, monitoratge de lleure, vetlladores, monitores de suport, educadores socials... i professionals de l'educació.

Complir com a mínim algun dels següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

(Les persones que treballin a l'Administració Publica serà necessari que ens facin arribar un certificat conforme la persona que vol realitzar la formació no està inclosa a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les Administracions Públiques)

Continguts:

MÒDUL 1: Conceptes bàsics sobre l'alumnat amb TEA (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació de les característiques principals de l'espectre Autista
  • Causes
  • Tipus de trastorn de l'espectre autista
  • Malalties relacionades amb el trastorn
  • Etapes de l´autisme infantil
 • Distinció dels elements claus per a la inclusió
  • Hàbits i les habilitats d'auto nomia personal
  • Llenguatge i estil de comunicació
  • La interrelació amb l'alumnat i el personal docent

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Predisposició per a fomentar i dur a terme actituds inclusives
 • Consciència de les múltiples possibilitats de l'alumnat amb necessitats educatives especials
 • Compromís amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.

MÒDUL 2: Avaluació psicològica i implicació pedagògica (15 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Elaboració d'un disseny d'avaluació psicològica
  • Estil cognitiu i les implicacions que té en l'aprenentatge
  • Estratègies que afavoreixin latenció a lalumnat amb TEA.
 • Demostració de recursos comunicatius
  • Adaptacions curriculars: infantil, primària, secundària
  • Recursos per atendre les necessitats psicoeducatives de l'alumnat dins de l'aula ordinària
 • Gestió del temps lliure i excursions
  • Simulació d'estratègie s per als esbarjos i menjadors escolars
  • Simulació d'estratègies per fer excursions

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Responsabilitat a realitzar activitats educatives inclusives.
 • Atenció a potenciar activitats que aptes per a qualsevol alumnat

MÒDUL 3: El treball en equip i la perspectiva interdisciplinar (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Disseny de la intervenció en el context familiar
  • Necessitats de les famílies
  • Orientació a la família de l'alumne i l'alumna amb autisme.
 • Descripció de tots els professionals implicats
  • Relació entre psicopedagogs, mestres, educadors, logopedes, psicòlegs, etc
  • Varietat de recursos i tècniques pel tractament i el procés educatiu.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Compromís amb el Benestar emocional dels alumnes i familiars
 • Actitud empàtica
 • Sensibilitat per la diferència
 • Predisposició per treballar en equip
 • Actitud col·laborativa
 • Compromís pels acords compartits

Objectius:

 • Identificar l'alumne i l'alumna amb autisme.
 • Definir elements per a lorientació de la pràctica professional destinada a l'alumnat amb TEA en el marc de
  l'educació inclusiva.
 • Identificar la perspectiva interdisciplinària per atendre les famílies de lalumnat amb TEA.

 

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Educació inclusiva centrada en el trastorn de l'espectre autista (TEA)

Recursos, eines i tècniques per treballar amb infants diagnosticats amb el Trastorn de l'Espectre Autista.

Inscriu-te aquí

Codi

S9.3-24

Impartit per

Clara Vergés

Freelance emocionada de la creació i impartició de cursos en qualsevol modalitat. Li encanta inventar i que les persones aprenguin, tot unit és la fórmula resultant de la Gestió del Talent (la seva especialitat en Psicologia). 

"Si hi ha menjar per enmig i GOSSOS... no plego mai. Des del principi col·laborant amb Escola EFA, i espero que no acabi i dins la professió des de 1998".

Nuria García

Pdagoga, psicopedagoga, formadora i especialista en atenció a la diversitat.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat