Educació inclusiva centrada en la dislèxia

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 26/03/2024 al 02/05/2024

Hores online

20 h

Descripció:

Els infants amb dislèxia són més creatius? Si l'infant gira lletres quan escriu és indici de dislèxia?

Aquesta formació pot ser el teu primer pas per trencar mites i emportar-te eines i materials per treballar amb infants i joves diagnosticats amb dislèxia. 

Dirigit a:

Mestres, professors/es, monitors/es de lleure, vetlladors/es, monitors/es de suport, educadors/es socials... i tots els professionals de l'educació interessades en l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat, que vulguin conèixer els principals elements derivats de la dislèxia, exceptuant les persones treballadores de l'administració pública.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Complir com a mínim algun dels següents requisits:

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

(Les persones que treballin a l'Administració Publica serà necessari que ens facin arribar un certificat conforme la persona que vol realitzar la formació no està inclosa a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les Administracions Públiques)

Continguts:

MÒDUL 1: Conceptes bàsics sobre la dislèxia (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació del concepte de dislèxia i diferenciar lo de disortografia i disgrafia
  • Bases neurològiques i processament psicolingüístic
  • Processos de lectura
  • Processos d'escriptura
 • Reconeixement de les característiques de l'alumnat amb dislèxia
  • Diagnòstic mitjançant el reconeixement de les característiques que presenta el nen dislèxic.
  • Perfil de dificultats
 • Disseny del procés d'avaluació
  • Criteris diagnòstics
  • Informe psicopedagògic

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Atenció a les repercussions emocionals en els diferents contextos de desenvolupament
 • Valoració de l'afectació a l'autoconcepte
 • Valoració de l'afectació a l'autoestima
 • Actitud inclusiva
 • Consciència de les múltiples possibilitats de l'alumnat amb necessitats educatives especials
 • Compromís amb l'alumnat amb necessitats educatives especials

MÒDUL 2: La intervenció educativa amb infància amb dislèxia (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Anàlisi sobre les dificultats d'aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics
  • Mètodes d'ensenyament de la lectura
  • Reconeixement de les noves tècniques d'intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptura.
 • Intervenció en la dislèxia, disortografia i disgrafia
  • L'atenció precoç
  • La intervenció segons el component afectat
  • La intervenció específica segons diferents programes
  • La intervenció a l'aula i fora de l'aula
  • L'ús de recursos específics

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Actitud creativa i inclusiva.
 • Predisposició per adaptar els materials curriculars.
 • Confiança en l'adaptació curricular.
 • Flexibilització de l'avaluació d'errors ortogràfics.
 • Cooperació amb tots els agents implicats.

Objectius:

 • Identificar el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, digrafia i disortografia.
 • Aplicar estratègies d'intervenció a l'aula per millorar el procés d'aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica.

 

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Educació inclusiva centrada en la dislèxia

Aprèn a aplicar estratègies d’intervenció per millorar el procés d’aprenentatge dels infants amb dislèxia

Inscriu-te aquí

Codi

S10.1-24

Impartit per

Núria García, pedagoga i psicopedagoga experta en educació emocional.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat