Especialització en necessitats educatives especials i salut mental en el lleure

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 16/04/2024 al 03/07/2024

Hores online

50 h

Descripció:

El lleure educatiu té un paper molt important en molts aspectes de salut mental i en la inclusió de persones amb diferents capacitats perquè és un espai que fomenta l’autonomia, el respecte l’autoconeixement i el d’altres persones, i ho fa a través de projectes gestionats per professionals.

Uneix-te al curs i aprèn eines d’intervenció que t’ajudaran a fer, dels teus projectes, un espai de creixement respecte les diferents realitats personals que hi pots trobar.

Dirigit a:

Qualsevol professional que treballi en projectes educatius, i que vulgui especialitzar-se en l'atenció a les diferents necessitats educatives i adquirir eines personals sobre com afrontar situacions entorn la Salut Mentalsalut mental en el lleure.

Persones treballadores ocupades amb el centre de treball a Catalunya i/o aturades.

Continguts:

 1. Introducció conceptual a la inclusió (5h)
  1. Què entem per inclusió?
  2. Diferència entre inclusió i integració
  3. El rol del la figura de suport d’infants amb Necessitats Educatives Especials
 2. Tècniques de treball amb persones amb discapacitat: tipus de discapacitat, característiques i orientacions (20h)
  1. Les diferents discapacitats: tipus i característiques
  2. Identificació de necessitats
  3. Els Sistemes de comunicació augmentatius i alternatius
  4. Protocols d’actuació i seguretat
  5. La petjada ecològica: nocions sobre l’impacte dels nostres projectes en el medi ambient
 3. Eines per respondre a situacions de patiment emocional/salut mental en infància i adolescència (20h)
  1. La Salut Mental i la gestió emocional
  2. Principals problemàtiques en infants i adolescents
  3. Recursos d’intervenció
  4. Xarxa i serveis d’atenció​
 4. Mòdul 4. Casos pràctics (5h)

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:

UC 2186711 - Intervenir en processos grupals en el marc del lleure educatiu i altres àmbits de l'educació no forma

Objectius:

Objectius generals

 • Reflexionar sobre el concepte de la inclusió
 • Aportar eines i recursos als/les monitors/es de lleure que acompanyen alumnat amb NEE dins l’àmbit del lleure
 • Aprofundir sobre aspectes de Salut Mental i la seva repercussió en infants i adolescents

Objectius específics

 • Conèixer les principals diferències entre la inclusió i la integració
 • Diferenciar els diferents tipus de discapacitats que ens podem trobar i les seves principals característiques
 • Aplicar eines d’intervenció davant diferents necessitats
 • Conèixer què són i per a que s’utilitzen els SAAC
 • Adquirir eines personals sobre com afrontar situacions entorn la Salut Mental
 • Ampliar el coneixement sobre la Xarxa pública de Salut Mental

Metodologia:

L'organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar l'informe de vida laboral, el rebut d'autònoms o el document DONO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Especialització en necessitats educatives especials i salut mental en el lleure

Inscriu-te aquí

Codi

AM.23-7.4-24

Impartit per

Vea Teijido, psicòloga, especialista en infància. 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat