Sistemes de gestió ambiental

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 30/04/2024 al 31/07/2024

Hores online

60 h

Descripció:

Totes les activitats humanes tenen un impacte sobre el medi ambient que, malauradament, afecten cada cop més a la nostra vida quotidiana. Conèixer l’impacte de la nostra activitat és el primer pas per elaborar un sistema de gestió mediambiental que ens permeti reduir la nostra petjada.

Sigues part de la solució, inscriu-te en aquest curs i col·labora, des de la teva entitat, amb milers de persones que cada dia s’esforcen per deixar un món més sa per a les properes generacions.

Dirigit a:

A totes aquelles persones i professionals preocupades pel mediambient i per la petjada ecològica que deixem el nostre pas, que volen implantar un sistema de gestió mediambiental en la seva organització i començar a treballar pel futur.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Títol de Batxillerat o equivalent.
 • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent.
 • Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 • Certificat de professionalitat de nivell 3.
 • Títol de Grau o equivalent.
 • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

Continguts:

MÒDUL 1: Sensibilització mediambiental (15 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Sensibilització mediambiental: Medi ambient i els seus processos
  • Introducció al medi ambient
  • Problemàtica mediambiental
  • Legislació mediambiental i àmbits de competència
  • Medi ambient i activitat empresarial
  • Medi ambient i acció sindical
 • Concepció del medi ambient; educació ambiental
  • Fonaments i agents de l'educació ambiental
  • Problemàtica mediambiental
  • Medi ambient i desenvolupament econòmic
  • Pràctiques i tècniques per a l'educació ambiental.
 • Sostenibilitat a l'empresa: Gestió ambiental
  • Normativa de sistemes de gestió ambiental
  • Documentació del sistema de gestió ambiental
  • Auditories mediambientals

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Conscienciació amb el medi ambient
 • Autocritica sobre la implicació en la sensibilització ambiental

MÒDUL 2: Sistema de gestió mediambiental (15 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació del sistema de gestió ambiental
  • Normativa
  • El procés de disseny i implantació d'un sistema de gestió ambiental
  • Metodologia del procés d'implantació d'un sistema de gestió ambiental
  • L'auditoria de certificació
 • Utilització de la normativa. Anàlisi i interpretació de requisits
  • Context de l'organització
  • Planificació
  • Processos de suport
  • Operació
  • Avaluació de l'exercici
  • Millora contínua
 • Distinció del reglament europeu d'ecogestió i ecoauditoria EMAS
  • El marc europeu
  • Reglament EMAS
  • Objecte i camp d'aplicació
  • Requisits generals
  • Relació entre la normativa ISO 14001 i el reglament EMAS
 • Interpretació d'altres models ambientals
  • Biodiversitat
  • Màrqueting ecològic
  • Segells ambientals, ecològics, entre d'altres

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Implicació per aplicar la normativa
 • Integració al sistema mediambiental

MÒDUL 3: Impacte Ambiental (15 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Definició i concepte d'impacte mediambiental
  • Classificació i tipus d'impacte mediambiental
  • Avaluació de l'impacte ambiental
  • Conseqüències de l'impacte mediambiental
  • Aspecte tècnic i legal de l'impacte mediambiental: els crèdits CO2
  • La declaració ambiental de Kyoto
 • Composició de l'inventari relatiu a la contaminació
  • Anàlisi de contaminants
  • Identificació de principals fonts de contaminació
  • Dispersió dels contaminants.
  • Determinació dels principals efectes de la contaminació.
  • Identificació i aplicació de mètodes bàsics de mostreig d'emissió i d'immissió
  • Identificació i aplicació de mètodes de control i de minimització de la contaminació
  • Anàlisi dels mètodes de recuperació i regeneració del recurs natural
  • Aplicació de normes de seguretat i salut.
  • Protecció mediambiental en l'anàlisi del dit aspecte ambiental

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Implicació per al control de l'impacte ambiental

MÒDUL 4: Sistema de Gestió Ambiental (SGA) (15 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Classificació de l'estructura del Sistema de Gestió Ambiental (SGA):
  • Definició de l'abast del sistema de gestió ambiental a l'organització
  • Diagnòstic inicial sobre aspectes ambientals aplicables a l'organització
  • Metodologia d'identificació i puntualització de requisits legals i d'altres requisits aplicables a l'organització
  • Avaluació del compliment legal
  • Objectius, metes i programes
  • Pla d'implantació del SGA
  • Disseny i elaboració de la documentació associada al SGA
 • Organització del Sistema de Gestió Ambiental:
  • Elaboració dels documents del sistema de gestió ambiental.
  • Implementació dels processos i procediments aprovats per l'organització
  • Control del procés operacional en condicions normals
  • Identificació, objectius i indicadors de les activitats sotmeses a control operacional
  • Seguiment de punts de control operacional referents SGA
  • Control dels dispositius de seguiment i mesurament
  • Actuacions davant de desviacions i millora contínua
  • Definició i comunicació de requisits ambientals aplicables a agents externs a l'organització tenint en compte la tipologia
  • Elaboració d'informes: entrades a la revisió per la direcció
  • Revisió per la direcció
  • Contingut de la Declaració Ambiental

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Coordinació amb els de procediments de posada en marxa i coordinació de projectes.

Objectius:

 • Exposar la importància sobre el respecte al medi ambient.
 • Identificar les diferències i els avantatges dels diferents sistemes de gestió ambiental, situant les etapes i els requisits per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental.
 • Planificar la implantació, el desenvolupament i el manteniment del sistema de gestió mediambiental de l'organització assegurant la seva operativitat.
 • Aplicar operacions de posada en marxa de Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) en una organització, indicant l'estructura implicada i la distribució de responsabilitats entre el personal.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Sistemes de gestió ambiental

Implantació, desenvolupament i manteniment de sistemes de gestió mediambiental

Inscriu-te aquí

Codi

T12.1-24

Impartit per

Andrea Comaposada

Serveis ambientals marins. L'equip d'Anèl·lides, un referent en l'educació ambiental ?centrada en el coneixement i divulgació del mar.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat