Gestio de conductes disruptives

  Online Eines i recursos educatius

Dates online

Del 14/05/2024 al 02/06/2024

Hores online

15 h

Preu

60 €

Preu socis

50 €

Continguts:

1. Origen i causes de les conductes disruptives
 
2. Agents educatius implicats (Escola, tutora, família...)
 
3. Paper de l’educadora de menjador. Estratègies per a la gestió de conductes disruptives
a. Tècniques conductuals (Reforç positiu, contracte d’acords, entrenament d’habilitats socials...)
b. Tècniques cognitives (Exercicis d’educació emocional, recursos d’autocontrol o relaxació per a l’infant, eines d’autoavaluació, treball acurat de l’empatia...)
c. Actitud de l’educadora
 
4. Passos a seguir durant el curs escolar 
a. Coneixement del grup i dels infants
b. Detecció de necessitats del grup d’infants
c. Detecció de necessitats individuals
d. Anàlisi de les conductes destacables
e. Gestió del clima grupal
f. Gestió de conductes individuals
g. Revisió i avaluació grupal (Repetible al llarg dels mesos)
h. Revisió i avaluació individual (Repetible al llarg dels mesos)
 
5. Exposició pràctica de casos reals i la seva gestió
 
6. Eines i materials de seguiment conductual
 

Objectius:

  • Analitzar les conductes disruptives i els agents implicats
  • Aprendre tècniques adequades per a la gestió de conductes disruptives

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 


La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Gestio de conductes disruptives

Inscriu-te aquí

Codi

F.O.013.01-24

Impartit per

Sònia Tomàs.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat