Maletes didàctiques per a la mediació del patrimoni cultural

  Online   Subvencionat Gestió Cultural

Dates online

Del 30/04/2024 al 19/06/2024

Hores online

30 h

Descripció:

Què és i per a què serveix una maleta didàctica?
Quin potencial té aquest recurs per a reforçar la pràctica d’una pedagogia més activa i interactiva amb l’alumnat a l’hora de treballar el patrimoni cultural?

Mitjançant aquest curs de 30 hores, ens endinsarem a conèixer aquest model basat en la didàctica de l’objecte com a impulsor de coneixements i potenciador d’emocions, repassant els conceptes clau que cal tenir en compte a l’hora de concebre, dissenyar i crear la maleta o el kit.

El curs està plantejat des d’una perspectiva eminentment pràctica i oberta en quant a continguts a treballar, ja que ens permetrà l’anàlisi de diferents tipologies de maletes didàctiques que s’estan emprant actualment als museus catalans. Aquests exemples ens serviran per conèixer les possibilitats que ens ofereixen les maletes tant a l’escola com al museu i als centres patrimonials, les qüestions bàsiques a plantejar si en volem crear una de nova i les idees clau que cal tenir en compte a l’hora de plantejar-ne el seu ús de manera exitosa.

Dirigit a:

 • Professionals o futurs professionals del patrimoni cultural.
 • Educadors/es de museus.
 • Monitors/es de lleure.
 • Docents.
 • Totes les persones interessades en la cultura, el patrimoni i l'educació.

Persones treballadores ocupades, de l'administració i l'àmbit privat amb el centre de treball a Catalunya i/o aturades.

Continguts:

Mòdul 1. Conceptualització i orígens de les maletes didàctiques. (5h)

 • Què és una maleta didàctica? Concepte i idees clau.
 • Els seus orígens els trobem en l’àmbit educatiu formal.
 • I en l’àmbit museístic? Maletes didàctiques, patrimoni i museus.

Mòdul 2. Bases pedagògiques de les maletes didàctiques. (5h)

 • Pedagogia activa i interactivitat.
 • L’aprenentatge experiencial.
 • La didàctica de l’objecte.
 • La didàctica lúdica.
 • Les emocions: del record a l’efecte sorpresa.

Mòdul 3. Formes i aspectes formals de les maletes didàctiques. (5h)

 • Mides i formats: de maletes individuals o grans formats
 • Al museu, a l’escola o al carrer?
 • Maletes didàctiques i tecnologia: les maletes didàctiques digitals
 • Maletes sostenibles (1/2 hora)

Mòdul 4. Com dissenyar una maleta didàctica? (10h)

 • On: context d’aplicabilitat i ús.
 • Per a què: finalitats i objectius del recurs.
 • Per a qui: el públic destinatari.
 • Què: continguts de les maletes didàctiques.
 • Com: estratègies d’ensenyament-aprenentatge i seqüència d’activitats.
 • Quan: les coordenades d’espai i temps.
 • El contenidor: format, mides i tipologia.
 • El contingut: recursos, materials, objectes.
 • La posada en marxa: de les proves pilot a l’avaluació del recurs.
 • Criteris i indicadors de sostenibilitat (1/2 hora).

Mòdul 5. Exemples d’èxit de maletes didàctiques en àmbits diversos. La sostenibilitat aplicada a l’aprenentatge. (5h)

 • Les maletes didàctiques per a l’ensenyament i aprenentatge de l’art.
 • Les maletes didàctiques per a l’ensenyament i aprenentatge de l’arqueologia i la història
 • Les maletes didàctiques per a l’ensenyament i aprenentatge de les ciències naturals
 • Maletes didàctiques per a l’aprenentatge de la ciutadania.

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:

UC1431_362: programar, desenvolupar i avaluar les programacions culturals realitzades per les persones responsables de cultura.

Objectius:

Objectius Generals:

 • Reflexionar sobre la introducció i ús de les maletes didàctiques en l’àmbit educatiu-patrimonial.
 • Conèixer la tipologia, formats i propostes de maletes didàctiques per a la mediació del patrimoni.
 • Identificar els elements bàsics per a la creació de maletes didàctiques.
 • Repensar les maneres i els recursos en la mediació del patrimoni més enllà del discurs oral.

Objectius específics:

 • Identificar els orígens de les maletes didàctiques en l’àmbit educatiu formal, així com la seva introducció en l’àmbit museístic i patrimonial.
 • Definir el concepte de maleta didàctica i reconèixer les seves bases pedagògiques.
 • Reconèixer les diverses tipologies de maletes didàctiques aplicades en la mediació patrimonial.
 • Aprendre a conceptualitzar i dissenyar una maleta didàctica en el context educatiu patrimonial tenint en compte tots els elements que formen part del procés de creació.
 • Reflexionar sobre l’ús de les maletes didàctiques i els elements que la integren (peces, objectes, materials diversos) com a recurs educatiu patrimonial proper al learning by doing.

Metodologia:

Aquest curs es desenvolupa en format online i asincrònic. L'organització permet treballar de manera flexible; Cada participant, tot tenint en compte els terminis de cada activitat, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals.

L'avaluació és contínua i per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques. En cas de no poder complir amb els terminis haurà de comunicar-ho al tutor/a del curs.

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs.

Observacions:

 • El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya.
 • Posteriorment a la data data d'inici del curs, l'alumne haurà de presentar l'informe de vida laboral.

CERTIFICACIÓ:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa, cal haver realitzat totes les activitats del curs.

Inscriu-te aquí

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Maletes didàctiques per a la mediació del patrimoni cultural

Inscriu-te aquí

Codi

AM.23-10.2-24

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat