Manipulació d'aliments

  Online   Subvencionat Salut

Dates online

Del 03/01/2023 al 15/01/2023

Hores online

10 h

Descripció:

Qualsevol persona que treballi manipulant aliments, ja sigui cuinant-lo o servint-lo, ha de conèixer i aplicar la normativa actual. Durant les 10 hores del curs aprofundiràs en les pautes per treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions.

Dirigit a:

Treballadors/es de menjadors escolars, cuines col·lectives, empreses alimentàries i totes aquelles persones que tinguin un contacte directe o indirecte amb aliments

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Continguts:

1.Els aliments:

Tipus d’aliments.

Contaminació microbiana dels aliments.

 

2.Manipulació i higiene alimentària:

Higiene del manipulador.

Higiene del local.

Pràctiques higièniques per a la manipulació d' aliments.

 


3.Legislació alimentària aplicable:

Normativa actual genèrica.

Aliments al·lèrgens i intoleràncies.

Objectius:

Conèixer els tipus d'aliments i la contaminació a què són susceptibles.
Aprendre pautes d'higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions.
Conèixer la normativa en matèria d'alimentació i altres problemes relacionats amb l'alimentació no derivats de contaminacions com alèrgies i intoleràncies.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per a l’alumne/a de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació:
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne/a no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscripcions tancades

Manipulació d'aliments

Per treballar de manera segura i evitar contaminacions.

Inscripcions tancades

Codi

T22

Impartit per

Anna Burgues: Dietista-Nutricionista amb àmplia experiència i responsable de IADIN* (Institut d'Assessorament Dietètic i Nutricional).

*Membre del Col·legi Professional de Dietistes-Nutricionistes (CODINUCAT); Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears; Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas, FED-N.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat