Persona de referència en els protocols per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe

  Online   Subvencionat Gènere

Dates online

Del 16/04/2024 al 22/05/2024

Hores online

20 h

Descripció:

Totes les empreses i entitats han de promoure les mesures necessàries per evitar l’assetjament sexual i per raó de sexe. Per això són necessaris uns protocols actualitzats i adequats a la realitat de cada entitat, de manera que permetin un ambient laboral respectuós amb les persones que hi treballen i que erradiqui qualsevol forma d’assetjament o discriminació il·lícita.
Aquest curs et permetrà conèixer el marc normatiu en el qual s’han de basar aquests protocols, així com eines i recursos per garantir aquest entorn de treball respectuós amb la dignitat i la llibertat personal de totes les persones de la teva entitat.

Dirigit a:

Aquest curs s’adreça tant a les persones de referència en casos d’assetjament sexual i per raó de sexe a la feina, com a totes aquelles que poden estar implicades en l’abordatge de l’assetjament en l’entorn laboral. Així mateix, també va dirigit a totes les persones que volen apropar-se al Protocol de prevenció d’assetjament com a instrument per actuar a favor de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 • Experiència professional
 • Es valorarà experiència professional en el sector objecte d'aquest.

Continguts:


MÒDUL 1: Marc estructural de les desigualtats i marc normatiu (5 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Definició del marc estructural de desigualtats
  • Perspectiva de gènere
  • Violències masclistes
 • Interpretació de la desigualtat estructural de dones i homes com a causa de la violència masclista
  • Conceptualització
  • Dades
 • Identificació de situació d'assetjament sexual i per raó de sexe
  • Especificitats
  • Dinàmiques d'abús
  • Violència masclista
 • Quantificació de les conseqüències
  • Personals
  • Laborals
  • Socials
 • Anàlisi del Marc normatiu
  • Dret laboral, igualtat, negociació col·lectiva, RPT
  • Regulació jurídica de les diferents manifestacions de la violència cap a les dones
  • Salut laboral
  • Protecció de dades

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Disposició per a la iniciativa, autonomia i proactivitat
 • Actitud amable i cordial per als altres
 • Solidaritat amb els més desafavorits

MÒDUL 2: Eines per a la prevenció de l'assetjament (5 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Descripció de les eines per a la prevenció de l'assetjament
  • El protocol de la persona de referència
  • Funcions de la persona de referència
 • Identificació dels actors implicats
  • Qui s'ocupa de què
  • On pots anar a demanar ajut
 • Definició del pla digualtat i el protocol d'assetjament
  • L'assetjament
  • L'organització del treball
 • Enumeració de les mesures preventives de l'assetjament
  • Tolerància zero
  • Sensibilització i formació
  • Plans i mesures d'igualtat
  • Riscos psicosocials

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Sensibilització per a la persona assetjada
 • Empatia amb la persona agredida

MÒDUL 3: Comunicació efectiva i xarxa de recursos existents i derivacions (5 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Anàlisi d'una comunicació efectiva
  • Xarxa de recursos existents
  • Sistemes de derivació
 • Aplicació de l'escolta activa
  • Eines per a l'entrevista
  • Assertivitat
  • Comunicació per a la resolució de conflictes
 • Descripció de com relacionar-se amb els actors implicats en el procés
  • Acompanyament a persones afectades
  • La gestió de la informació davant de la resta de la plantilla
 • Classificació dels recursos existents
  • Prospecció i fonts d'informació
  • Coneixement dels recursos
  • Derivació i gestió de les expectatives
 • Execució de les eines i espais d'autocura
  • Línia d'atenció contra la violència
  • Els serveis d'informació
  • Atenció a les Dones

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Raonament verbal i analític
 • Empatia i escolta activa

MÒDUL 4: Contingut del protocol (5 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Resum del protocol
  • Fases i vies de resolució
  • Principis
  • Pautes d'actuació
  • Elements d'una denúncia (per donar suport per redactar-la)
  • El procés de recerca
  • Realització d'un informe (casos pràctics)
  • La relació amb les parts implicades
 • Identificació de les vies externes
  • Administrativa i la seva actuació
  • Inspecció de Treball
 • Classificació de la jurisdicció
  • Laboral
  • Penal
 • Aplicació de casos pràctics
  • Claus per elaborar un protocol
  • Claus per a l'acompanyament i l'assessorament

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Comprensió de conceptes i situacions complexes i raonar-les
 • Canalització de la informació rellevant i ordenar-la

Objectius:

 • Informar, assessorar i acompanyar les persones afectades
 • Evitar la victimització secundària de les dones i establir mesures que impedeixin la reproducció o perpetuació dels estereotips sobre les dones i la violència masclista
 • Aprofundir en la dinàmica i les particularitats de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe
 • Definir el contingut del protocol, les seves implicacions i com facilitar-ne la implementació

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per a l’alumne/a de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumnat i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne/a no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Persona de referència en els protocols per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe

Formació de la persona de referència

Inscriu-te aquí

Codi

T9.2-24

Impartit per

Júlia Altés, Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració a l’Universitat Pompeu Fabra amb Màster en Acció Humanitària Internacional i ONG a l’Université Paris XII-UPEC. En els últims anys s'ha dedicat, tant des de l'administració pública com des del tercer sector social, a projectes i polítiques socials, educatives i d’igualtat, amb especialitat en l’àmbit del gènere i dels usos del temps.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat