Violència masclista: eines d'intervenció socioeducativa

  Online   Subvencionat Gènere

Dates online

Del 21/02/2023 al 12/03/2023

Hores online

15 h

Descripció:

Aquest curs és una eina de sensibilització per desemmascarar la violència masclista i els estereotips de gènere, tan presents a la nostra societat. També pretén dotar d’eines d’intervenció davant aquest tipus de situacions.

Dirigit a:

Totes aquelles persones i professionals interessats en la prevenció de la violència masclista en l’entorn socioeducatiu.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Continguts:

1. Conceptes bàsics de violència
1.1. Agressivitat i violència
1.2. El patriarcat
- perspectiva des del model ecològ
1.3. Tipologia de violència
- els criteris Kirkwoo
1.4. El procés de victimització
- el cicle de la violènc
1.5. La victimització secundària
1.6. L'amor romàntic
2. Intervenció amb dones
2.1. Principis de la intervenció
2.2. Conseqüències de la violència a les dones víctimes
2.3. Mecanismes de defensa
2.4. Mapa emocional de les víctimes
2.5. Actituds habituals al primer contacte
3.Intervenció en menors
3.1. Aspectes a considerar: visió holística, importància de les figures
parentals, característiques dels meors
3.2. Tipologia de maltractaments
3.3. Factors explicatius del maltractament a menors
3.4. Conseqüències del maltractament a menors

4. Recomanacions per als i les professionals d’atenció directa
4.1. Gestió emocional, autocora actituds de l’equip d’intervenció
4.2. Escolta activa i maneig de conflictes

Objectius:

Objectius:
- Conèixer marc sociocultural i educatiu en el qual es poden presentar situacions de violència masclista.
- Afavorir a una major presa de consciència sobre els processos interns i de relació que es donen en víctimes i agressors.
- Dotar d’eines alprofessionals assistencial.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per a l’alumne/a de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumnat i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne/a no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Violència masclista: eines d'intervenció socioeducativa

Inscriu-te aquí

Codi

S33

Impartit per

Laia Porta. Psicòloga comunitària i màster en intervenció psicosocial. Ha treballat amb infants, noies i dones que han patit violències masclistes i també ha impartit diverses formacions amb perspectiva de gènere. Feminista declarada i militant. Creu que a través de jocs, dinàmiques i diàleg es pot transformar el món!

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat